Версия за печат

BG-гр. Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: г-н Тодор Ганчев;, Р. България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 602849, E-mail: todor.ganchev@gmail.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118DqaL3364875.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на офис техника за изпълнение на проект “Създаване на Център за деца с хронични заболявания (аутизъм, церебрална парализа, онкохематологични и сърдечно-съдови заболявания, хранителни разторойства) и обучение на членове от техните семейства за предоставяне на специализирани грижи“ в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация - Приложение №1 от документация - публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118DqaL3364875

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36352 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице във формата на копие, заверено от участника с неговия подпис и печат. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Срок за доставка - до 20 дни от подписване на договора. 2.2 Гаранционен срок – минимум 12 месеца и срок за гаранционна реакция при повреда – до 24 часа от уведомяването. 2.4. Техническа спецификация (описание) на предложените стоки, съответстващи на описанието, обема и минималните технически изисквания, зададени от възложителя и брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя на предложените изделия. За доказване на съответствието на предложените изделия с изискванията на техническата спецификация ще бъдат използвани само представените брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя на предложените стоки. 3. Участникът да има минимум 3 /три/ договора за доставка, изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване на офертите, сходни с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на поръчката се разбират доставки на компютърна и/или друга офис апаратура като принтери, проектори и други. Това минимално изискване се доказва с представяне на следните документи: Справка – декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване на офертите, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, датите и получателите, придружен от заверени от участника копия на удостоверения за добро изпълнение (минимум 3 броя) или други доказателства по чл. 51, ал.4 от ЗОП (относими за най-малко 3 договора). 4. Ценово предложение съдържащо най малко: 4.1. Предлагана цена за доставка на стоките, с и без ДДС. Участникът задължително трябва да оферира всички номенклатурни единици включени в поръчката. Предлага се единична цена за всеки номенклатурен ред и обща цена за поръчката. 4.2 Плащането се извършва по банков път, въз основа на издадена фактура, до 30 дни след доставката. 5. Срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. 6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП; 8. Декларация за съгласие с проект на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно критерии описани в Методика за оценка на офертите публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118DqaL3364875

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата публичната покана са Приложение № 1 Техническа спецификация, методика и Проект на договор, които са достъпни на Профила на купувача . Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 30.11.2015г. от 10:00 часа в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66. Отварянето на офертите ще се извърши при условията по чл.68, ал.3 от ЗОП. На основание чл.16г, ал.3, обществената поръчка е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2015