Версия за печат

BG-гр. Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: г-н Тодор Ганчев;, Р. България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 602849, E-mail: todor.ganchev@gmail.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118PCxL3347051.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на медицинска апаратура, необходима за изпълнение на проект “Създаване на Център за деца с хронични заболявания (аутизъм, церебрална парализа, онкохематологични и сърдечно-съдови заболявания, хранителни разторойства) и обучение на членове от техните семейства за предоставяне на специализирани грижи“ в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация - Приложение №1 от документация - публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118PCxL3347051

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55904 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите трябва да отговарят на следните изисквания: 1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице - във формата на копие, заверено от участника с неговия подпис и печат. 2.Участникът да има минимум 3 /три/ договора за доставка, изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване на офертите, сходни с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на поръчката се разбират договори за доставка на медицинска апаратура. Това минимално изискване се доказва с представяне на следните документи: Справка – декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване на офертите, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, датите и получателите, придружен от заверени от участника копия на удостоверение за добро изпълнение /минимум 3 три/ броя или други доказателства по чл. 51, ал.4 от ЗОП /относими за минимум 3 договора/. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 3.1. Срок за доставка – посочва се в календарни дни, не повече от 20 дни от подписването на договор за обществена поръчка. 3.2. Гаранционен срок- оферира се поотделно за всеки артикул; 3.3. Време за гаранционна реакция, от датата на уведомяване за възникналата повреда – до 24 часа; 3.4. Срок за отстраняване при възникнала повреда при необходимост от смяна на основни възли и детайли на резервни части, от датата на уведомяване за възникналата повреда – до 14 дни; 3.5. Посочване на производител, марка и модел на предлаганата медицинска апаратура, придружени с инструкции за употреба на български език; 3.6. Техническа спецификация (описание) на апаратурата, съответстващи на описанието, обема и минималните технически изисквания, зададени от възложителя и брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от произовдителя на предложената апаратура. За доказване на съответствието на предлаганата апаратура с изискванията на техническата спецификация ще се използват само представените брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от произовдителя на предложената апаратура. В своята спецификация участникът следва да добави изявление, че ще бъде доставяна фабрично нова апаратура. 3.7. Оторизационно писмо от производителя (когато участникът не е производител), издадено на името на участника за изпълнение на поръчката. Възложителят не изисква друго оторизационно писмо, ако участникът може да представи оторизационно писмо по чл. 33а, ал.2 от ЗОП. Оторизационното писмо се представя във вид на ксерокопие, заверено от кандидата. В случай, че документа е на чужд език трябва да се представи и в официален превод. 3.8. Изисквани сертификати за качество: Сертификат за ISO 9001:2008 за участника и Сертификат ISO 13485: 2003 за производителя на апаратурата. 4. Ценово предложение съдържащо: 4.1. Предложена цена с включена доставка и пускане в експлоатация. Участникът задължително трябва да оферира всички номенклатурни единици включени в поръчката. Предлага се единична цена за всеки номенклатурен ред и обща цена за поръчката. 4.2 Плащането се извършва до 30 дни след доставка. 5. Доставката на апаратурата се изпълняват в срок, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 6. Разходите свързани с правилното функциониране на апаратурата и техническата й изправност, като сервизна поддръжка, профлактика, ремонти и доставка на необходимите за работа на техниката консумативи са за сметка на участника, който е длъжен да ги осигурява за целия гаранционен срок. 7. Срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. 8. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП. 10. Декларация за съгласие с проект на договор. Участниците следва да оферират фабрично нова апаратура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно критерии описани в Методика за оценка на офертите публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118PCxL3347051

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата публичната покана са Приложение № 1 Техническа спецификация, методика и Проект на договор, които са достъпни на Профила на купувача. Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 30.11.2015г. от 09:30 часа в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66. Отварянето на офертите ще се извърши при условията по чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2015