Версия за печат

BG-гр. Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: г-н Тодор Ганчев;, Р. България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 602849, E-mail: todor.ganchev@gmail.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118Aqin3312156.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на контрацептивни препарати, презервативи и тестове за сексуално предавани инфекции, необходими за изпълнение на проект "Създаване на Център за семейно планиране и превенция на репродуктивно здраве в детско-юношеска възраст 10 – 19 години" в УМБАЛ "Свети Гепрги" ЕАД, гр. Пловдив“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33600000, 33140000

Описание:

Фармацевтични продукти
Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация - Приложение №1 от документация - публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118Aqin3312156

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

39308 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице във формата на копие, заверено от участника с неговия подпис и печат. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Срок за доставка – не повече от 24 часа от получаване на заявка. 2.2. Остатъчнияt срок на годност на медикаментите към датата на доставката следва да бъде не по-малък от 80% /осемдесет процента/ от обявения от производителя; 2.3. Търговско име и спецификация на предлаганите стоки; 2.4. Кратка характеристика на предлаганите лекарствени продукти. 2.5. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ или от регулаторен орган на друга държава членка, съгласно Глава девета Търговия на едро с лекарствени продукти от ЗЛПХМ – заверени от участника копия.. 2.6. Разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия – заверено от участника копие. 2.7. Декларация за нанесена „СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ. За артикулите от номенклатурни редове 4, 5, 6 и 7 от Техническата спецификация. 2.8. Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговия упълномощен представител - копие на оригинала и в официален превод на български език (оригинал или ясно четлив заверен препис) или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган – копие на оригинала и в официален превод на български език (оригинал или ясно четлив заверен препис). За артикулите от номенклатурни редове 4, 5, 6 и 7 от Техническата спецификация; 2.9. Декларация, че при доставка всяка опаковка ще е със стикер на програмата. 3. Ценово предложение, което трябва да съдържа най-малко: 3.1. Предложена цена с включена доставка на предлаганите артикули франко Болнична аптека на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, бул. „Пещерско шосе” №66, гр. Пловдив. 3.2 Плащането се извършва по банков път, въз основа на издадена фактура до 30 дни след доставка 4. Доставката се изпълняват в срок не по-голям от 24 (двадесет и четири) часа от получаването на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 5. Разходите свързани с доставката са за сметка на изпълнителя. 6. Срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. 7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП; 9. Участникът да има минимум 3 /три/ договора за доставка, изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване на офертите, сходни с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на поръчка се разбират договори за доставка на лекарствени продукти. Това минимално изискване се доказва с представяне на следните документи: Справка – декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване на офертите, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, датите и получателите, придружен от заверени от участника копия на препоръки за добро изпълнение минимум 3 (три) броя или други доказателства по чл. 51, ал.4 от ЗОП – относими за минимум 3 договора. 10. Декларация за съгласие с проект на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата публичната покана са Приложение № 1 Техническа спецификация, Проект на договор, които са достъпни на Профила на купувача . Предлага се единична цена за всеки номенклатурен ред и обща цена за поръчката. Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 30.11.2015г. от 08:45 часа в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66. Отварянето на офертите ще се извърши при условията по чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2015