Версия за печат

BG-гр. Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: г-н Тодор Ганчев;, Р. България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 602849, E-mail: todor.ganchev@gmail.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118NwjO3323120.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на офис-мебелно (немедицинско) обзавеждане за изпълнение на проект "Създаване на Център за семейно планиране и превенция на репродуктивно здраве в детско-юношеска възраст 10 – 19 години" в УМБАЛ "Свети Гепрги" ЕАД, гр. Пловдив“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39200000, 39000000

Описание:

Обзавеждане
Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация - Приложение №1 от документация - публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118NwjO3323120

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35489 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице във формата на копие, заверено от участника с неговия подпис и печат. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Срок за доставка– до 15 дни от сключване на договора. 2.2. Срок на гаранционна реакция за отстраняване на проявени дефекти – до 24 часа от уведомяването; 2.3. Техническа спецификация (описание) на предложеното офис-мебелно (немедицинско) обзавеждане, съответстваща на описанието, обема и минималните технически изисквания, зададени от възложителя и брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя на предложените стоки. За доказване на съответствието на предложените изделия с изискванията на техническата спецификация ще бъдат използвани само представените брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя на предложените стоки. 2.4. Изисквани сертификати за качество: ISO 9001:2008 за участника. 2.5. Гаранционен срок на предложеното офис-мебелно (немедицинско) обзавеждане – не по-малко от 12 месеца; 3. Ценово предложение със следното минимално съдържание: 3.1. Предложена цена за доставка – за всеки артикул от спецификацията и обща цена – с и без ДСС. 3.2 Плащането се извършва по банков път, въз основа на издадена фактура, до 30 дни след доставка. 4. Участникът да има минимум 3 /три/ договора за доставка, изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване на офертите, сходни с предмета на поръчката. Това минимално изискване се доказва с представяне на следните документи: Справка – декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване на офертите, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, датите и получателите, придружен от заверени от участника копия на удостоверения за добро изпълнение /минимум 3 три/ или други доказателства по чл. 51, ал.4 от ЗОП, относими за минимум 3 договора. 5. Срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. 6. Декларация за съгласие с проект на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно критерии описани в Методика за оценка на офертите публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118NwjO3323120

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата публичната покана са Приложение № 1 Техническа спецификация, методика и Проект на договор, които са достъпни на Профила на купувача . Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 30.11.2015г. от 09:00 часа в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66. Отварянето на офертите ще се извърши при условията по чл.68, ал.3 от ЗОП. На основание чл.16г, ал.3, обществената поръчка е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2015