Версия за печат

BG-гр. Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м.; г-н Тодор Ганчев;, Р. България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 602849, E-mail: todor.ganchev@gmail.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118cZbw3308743.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на гинекологични инструменти за изпълнение на проект “ Създаване на Център за семейно планиране и превенция на репродуктивно здраве в детско-юношеска възраст 10 – 19 години“ в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33190000

Описание:

Различни медицински уреди и изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация - Приложение №1 от документация - публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118cZbw3308743

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35835 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице - във формата на копие, заверено от участника с неговия подпис и печат. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Срок за доставка – посочен в календарни дни, до 10 /десет/ дни от подписване на договора. 2.2. Гаранционен срок – не по-малко от 24 месеца; 2.3. Време за гаранционна реакция при сигнал за повреда – не повече от 24 часа от уведомлението; 2.4. Посочване на производител, марка и модел на предлаганите инструменти, придружени с инструкции за употреба на български език; 2.5. Техническа спецификация (описание) на предложените стоки, съответстващи на описанието, обема и минималните технически изисквания, зададени от възложителя и брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя на предложените изделия. За доказване на съответствието на предложените изделия с изискванията на техническата спецификация ще бъдат използвани само представените брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя на предложените стоки. 2.6. Оторизационно писмо от производителя (когато участникът не е производител), издадено на името на участника за изпълнение на поръчката. Възложителят не изисква друго оторизационно писмо, ако участникът може да представи оторизационно писмо по чл. 33а, ал.2 от ЗОП. Оторизационното писмо се представя във вид на ксерокопие, заверено от кандидата. В случай, че документа е на чужд език трябва да се представи и в официален превод. 2.7. Изисквани сертификати за качество: Сертификат за ISO 9001:2008 за участника и Сертификат ISO 13485: 2003 за производителя на инструментите. 2.8. Разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия – заверено от участника копие. 2.9. Декларация за нанесена „СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ. 3. Ценово предложение съдържащо: 3.1. Предложена цена за инструментите доставка франко склада на лечебното заведение, бул. „Пещерско шосе” №66, гр. Пловдив. Участникът задължително трябва да оферира всички номенклатурни единици включени в поръчката. Предлага се единична цена за всеки номенклатурен ред и обща цена за поръчката. 3.2. Плащането се извършва по банков път, въз основа на издадена фактура, до 30 дни след доставката. 4. Доставката на инструментите се изпълняват в срок не по-голям от 10 (десет) дни от подписването на договора. 5. Разходите свързани с доставката на гинекологичните инструменти са за сметка на изпълнителя. 6. Срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. 7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията се подписва от законния представител / законните представители/ на кандидата; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП; 9. Участникът да има минимум 3 /три/ договора за доставка, изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване на офертите, сходни с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на поръчката се разбира договори за доставка на медицински инструментариум. Това минимално изискване се доказва с представяне на следните документи: Справка – декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване на офертите, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, датите и получателите, придружен от заверени от участника копия на удостоверения за добро изпълнение (минимум 3 броя) или други доказателства по чл. 51, ал.4 от ЗОП (относими за най-малко 3 договора). 10. Декларация за съгласие с проект на договор.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно критерии описани в Методика за оценка на офертите публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118cZbw3308743

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от настоящата публичната покана са Приложение № 1 Техническа спецификация, методика и Проект на договор, които са достъпни на Профила на купувача . Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 30.11.2015г. от 08:30 часа в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66. Отварянето на офертите ще се извърши при условията по чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2015