Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, ж.к.Зорница, ул.Урал № 1, За: Женя Андонова Гочева, Р България 8018, Бургас, Тел.: 056 879066, E-mail: dmcgd_bourgas@abv.bg, Факс: 056 879061

Място/места за контакт: ж.к.Зорница, ул.Урал № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dmsgd-bs.com.

Адрес на профила на купувача: http://dmsgd-bs.com/publicproc/obshtestveni-porachki-publichni-pokani/pp-2015-002-18-11-2015-publichna-pokana-s-predmet-dostavka-na-lekarstveni-produkti-za-nuzhdite-na-dmsgd-vyara-nadezhda-i-lyubov-gr-burgas.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас ежедневно, всеки работен ден, в рамките на дванадесет месеца, три часа след получаване на заявките с транспорт на Изпълнителя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33690000

Описание:

Разни медикаменти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно лекарствени листи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дом за медико-социални грижи за деца "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно посочени в документацията за участие и приложенията и образците към нея, които могат да бъдат изтеглени от профила на купувача: www.dmsgd-bs.com. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора, като при достигане на максимална стойност от 66000.00 лв.без ДДС действието на договора се прекратява преди изтичането на този срок. Срок за изпълнение на всяка отделна доставка: До 3 (три) часа ежедневно, всеки работен ден по заявка на Възложителя; Срок на валидност на офертите: не по-малък от 90 (деветдесет) дни след датата, определена за краен срок за приемане на оферти за участие; Участникът, избран за изпълнител на поръчката при подписване на договора следва да представи документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис „Оферта”, наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и лице за връзка и по възможност факс и електронен адрес и съдържа следните документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощеното от него лице - оригинал по образец № 1. 2. Представяне на участника, включващо административни сведения за участника с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката /участник физическо лице представя копие от документа за самоличност/ - оригинал по образец № 2. 3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - оригинал по образец № 2.1. 4. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - оригинал по образец № 3. 5. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - оригинал по образец № 4. 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /когато е приложимо/ - оригинал по образец № 5. 7. Декларация по чл.51, ал.1 от ЗОП - оригинал по образец № 6. 8. Техническо предложение - оригинал по образец № 7. 9. Ценово предложение, ведно с единични цени на лекарствените продукти - оригинал по образец № 8 и образец № 8.1. 10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника, в случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация - оригинал. 11. При участници обединения - заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 12. Лиценз за търговия на едро с лекарствени продукти и наркотични вещества - заверено копие. Офертите се подават на следния адрес: гр.Бургас 8018, ДМСГД "Вяра, Надежда и Любов", ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1, Деловодство, до 14:00 часа на 30.11.2015 год. Не се приемат оферти, подадени или получени при възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен плик или такъв с нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответното обстоятелство се отбелязва в регистъра. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си, като оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в поръчката, освен ако в срока не представи нова оферта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/11/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В профила на купувача: www.dmsgd-bs.com е публикувана както публичната покана, така и документацията за участие в поръчката, съдържаща подробна информация за изискванията на възложителя, техническа спецификация (Приложение № 1) с общи и специфични изисквания към лекарствените продукти, образци на документи към офертата (от Образец № 1 до Образец № 8.1) и проект на договор (Приложение № 2). Изисквания съобразно предмета на поръчката: 1. Участниците трябва да притежават лиценз за търговия на едро с лекарствени продукти и наркотични вещества, които се прилагат към офертата. 2. Доставените лекарствени продукти трябва да отговарят на всички нормативни изисквания за този вид продукти, включително и по отношение съхранение и транспортиране. 3. Всяка отделна доставка на лекарствените продукти се заявява от упълномощеното от Възложителя лице/лица ежедневно писмено - чрез лекарствен лист, в който се описват вида и количеството лекарствени продукти за доставка, като извършената по този ред заявка се взема от ДМСГД гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1 до 12.00 часа ежедневно от упълномощеното от Изпълнителя лице/лица с транспорт на Изпълнителя и за негова сметка. 4. Заявените от Възложителя чрез лекарствен лист конкретни видове и количества лекарствени продукти, включително екстемпорални форми и единични бройки от ампулни форми, се доставят от Изпълнителя до 15.00 часа в дена на заявката /ежедневно/, всеки работен ден, с транспорт на Изпълнителя и за негова сметка в сградата на Възложителя с адрес: гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1. 5. Срокът на годност на лекарствените продукти, който остава след датата на доставка до възложителя, следва да бъде не по-кратък от 60 % /шестдесет процента/ от общия срок на годност, посочен от производителя. 6. Участниците в поръчката трябва да притежават необходимите технически възможности и/или квалификация по смисъла на чл.51 от ЗОП съобразно предмета на поръчката, за доказване на които представят в офертата си декларация. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена от Възложителя комисия, съгласно изискванията на чл.101г от Закона за обществените поръчки и вътрешните правила на възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Място, дата и час на отваряне на офертите: Сградата на ДМСГД "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1, Конферентна зала, на 01.12.2015 год. в 10.00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/11/2015