Версия за печат

BG-гр. Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: г-н Тодор Ганчев;, Р. България 4000, гр. Пловдив, Тел.: 032 602849, E-mail: todor.ganchev@gmail.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118ktKV3298467.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на болнично обзавеждане, необходимо за изпълнение на проект "Създаване на Център за семейно планиране и превенция на репродуктивно здраве в детско-юношеска възраст 10 – 19 години" в УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39200000

Описание:

Обзавеждане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Техническата спецификация - Приложение №1 от документация - публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118ktKV3298467

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42637 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ “Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице - във формата на копие, заверено от участника с неговия подпис и печат. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Срок за доставка – до 30 дни от подписване на договора. 2.3. Техническа спецификация (описание) на предложеното оборудване, съответстваща на описанието, обема и минималните технически изисквания, зададени от възложителя и брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя на предложените изделия. За доказване на съответствието на предложените изделия с изискванията на техническата спецификация ще бъдат използвани само представените брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя на предложените стоки. 2.4. Оторизационно писмо от производителя (когато участникът не е производител), издадено на името на участника за изпълнение на поръчката. Възложителят не изисква друго оторизационно писмо, ако участникът може да представи оторизационно писмо по чл. 33а, ал.2 от ЗОП. Оторизационното писмо се представя във вид на ксерокопие, заверено от кандидата. В случай, че документа е на чужд език трябва да се представи и в официален превод. 2.5. Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентен) за участникът в процедурата. В случай, че документа е на чужд език трябва да се представи и в официален превод. 2.6. Декларация за наличие на сервизна база за изпълнение на поръчката; 2.7. За номенклатурна единица 1 „Маса тип шкаф за повиване на бебе 67/112/87см.“ от спецификацията – да се представят протоколи от изпитвания и анализни сертификати издадени от независими лаборатории, доказващи изискванията за материалите от които е произведено предложеното оборудване посочени в спецификацията като негоримост, антибактериалност, стойчивост на механични и химични влияния на материалите и др. Документите се представят във вид на ксерокопия, заверени от кандидата. В случай, че документите са на чужд език трябва да се представят и в официален превод. 2.8. За номенклатурна единица 1 „Маса тип шкаф за повиване на бебе 67/112/87см.“ от спецификацията – да се представят протоколи от изпитвания и анализни сертификати издадени от независими лаборатории, доказващи, че материалите от които е произведено предложеното оборудване са с нисък процент на отделяне на формалдехидни изпарения. Документите се представят във вид на ксерокопия, заверени от кандидата. В случай, че документите са на чужд език трябва да се представят и в официален превод 2.5. Гаранционен срок на прдeложеното обзавеждане – не по-малко от 24 месеца; 3. Ценово предложение съдържащо най-малко: 3.1. Предложена цена за включена доставка на обзавеждането. 3.2 Плащането се извършва по банков път, въз основа на издадена фактура, до 30 дни след доставката. 4.Доставките на обзавеждането се изпълняват в срок съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 5. Участникът да има минимум 3 /три/ договора за доставка, изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване на офертите, сходни с предмета на поръчката. Под сходни с предмета на поръчката се разбира договори за доставка на мебелно обзавеждане. Това минимално изискване се доказва с представяне на следните документи: Справка – декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки, изпълнени през последните 3 /три/ години до датата на подаване на офертите, сходни с предмета на поръчката, включително стойностите, датите и получателите, придружен от заверени от участника копия на удостоверения за добро изпълнение /минимум 3 три/ или други доказателства по чл. 51, ал.4 от ЗОП (относими за минимум 3 договора).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно критерии описани в Методика за оценка на офертите публикувана в профила на купувача на интернет адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151118ktKV3298467

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разходите свързани с доставката и монтажа на предлаганото офис-мебелното обзавеждане са за сметка на изпълнителя. Срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. Декларация за съгласие с проект на договор. На основание чл.16г, ал.3, обществената поръчка е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Неразделна част от настоящата публичната покана са Приложение № 1 Техническа спецификация, методика и Проект на договор, които са достъпни на Профила на купувача. Датата, часът и мястото на отваряне на офертите са: на 30.11.2015г. от 08:15 часа в административната сграда на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив, бул. „Пещерско шосе” №66. Отварянето на офертите ще се извърши при условията по чл.68, ал.3 от ЗОП. Оферти се подават всеки работен ден от 7:30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2015