Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Български пощи ЕАД, ул.Академик Стефан Младенов 1, блок 31, За: Кремена Масарлиева, България 1700, София, Тел.: 02 9493234, E-mail: k.masarlieva@bgpost.bg, Факс: 02 9695329

Място/места за контакт: Централно управление на Български пощи ЕАД

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgpost.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=272.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Внедряване на единна информационна система за управление и контрол на паричните преводи в „Български пощи“ ЕАД“, (Съобразена със Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ) и сертифицирането й с MoneyGram

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48900000

Описание:

Други софтуерни пакети и операционни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Основни дейности при изпълнение на обществената поръчка:1. Предоставяне на право за ползванеВ рамките на изпълнение на поръчката изпълнителят трябва да предостави ограничено и неекслузивно право за ползване (лиценз) на предложената от него система за управление и контрол на паричните преводи на Български пощи ЕАД. Лицензът трябва да се осигури непосредствено след успешното приемане на системата от страна на Български пощи ЕАД.2. Интегриране на счетоводните операции.В рамките на изпълнение на поръчката изпълнителят трябва да адаптира интерфейсите на системата за работа със съществуващите счетоводни модули и системи на Български пощи ЕАД, след предоставяне на спецификация на съответните интерфейси от страна на възложителя.3. Интегриране на операциите с MoneyGramВ рамките на изпълнение на поръчката изпълнителят трябва да подготви технологично системата за сертификация с MoneyGram – това включва всички действия за интегриране и адаптиране на функционалност според текущите сертификационни изисквания на MoneyGram.Продължителността на сертификационния процес се съгласува с MoneyGram. В процеса на сертификация между Български пощи ЕАД и MoneyGram изпълнителят трябва да предвиди време за интеграция и адаптация.4. Внедряване и приемане на системата;В рамките на изпълнение на поръчката изпълнителят е необходимо да извърши пилотна инсталация на системата върху тестова и пред-продукционна среда, която ще бъде предоставена от страна на възложителя.За целите на пилотното внедряване е необходимо изпълнителя да извърши първоначална инициализация на системата с номенклатурни данни. Номенклатурните данни ще бъдат предоставени от възложителя като структурирани файлове и/или интерфейс към база от данни.Пилотното внедряване на системата изисква изпълнителя да предостави и съгласува с възложителя в писмена форма тестови сценарии за проверка на съответствие на функционалните възможности на софтуера спрямо описаните функционални изисквания.Приемането на системата ще се извърши на етапи чрез провеждане на тестови сесии за проверка на системата за съответствие с функционалните изисквания, като за целта ще се използват съгласуваните тестови сценарии.Внедряването и приемането на системата трябва да се извърши на територията на Централно управление на Български пощи ЕАД. 5. Трансфер на знания:В рамките на изпълнение на поръчката изпълнителят следва да извърши пилотно обучение на експерти на възложителя в рамките на три работни дни, както следва:•да проведе обучение на 5 (пет) експерта посочени от възложителя за работа със софтуерната система;•да проведе обучение на 3 (три) експерта посочени от възложителя за администриране на софтуерната система;• обученията трябва да се проведат до 10 (десет) календарни дни след подписване на приемно-предавателен протокол за успешно внедряване и приемане на системата; •обученията трябва да се проведат в сградата на Централно управление на Български пощи ЕАД след предварително съгласуване между възложителя и изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническите изисквания /Приложение №1/ към поканата. Документи, които следва да се представят към офертата: 1. Данни за лицето, което прави предложението - справка за административни сведения за участника /Приложение №2/; 2. Техническо предложение, изготвено от участника при спазване на техническите изисквания на Възложителя- /Приложение 3/; 3. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя, съгласно образеца на ценово предложение/Приложение 4/; 3.1. Цените са окончателни и не подлежат на преразглеждане за срока на договора; 3.2. Всички грешки или пропуски при изчисляването на предлаганите от участника цени са за негова сметка; 5. Декларация за приемане на условията по проекто-договора /Приложение 6/;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

а) Ценова оценка (K1) – 40%; б) Оценка на техническoтo предложениe (K2) - 60%; Съгласно приложена методика за оценка на офертите (Приложение 1.1), към Техническите изисквания на възложителя (Приложение 2).

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: - Гаранция за изпълнение на договора, в размер на 5 % от общата стойност на договора; - Документи, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1; - Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2015