Версия за печат

BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул. Атанас Кабов № 6 А, За: Цонка Иванова Кушлева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: op@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: Община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Ремонт на ляво крило на трети етаж в поликлиника гр.Брацигово, УПИ VII-Болница в кв.20 по РП на Брацигово,ПИ с идентификатор 06207.501.267 по КККР гр.Брацигово,сграда с идентификатор 06207.501.267 .1 и с административен адрес : гр.Брацигово,бул.”Трети март” № 35 а “ Ще бъде извършен текущ ремонт на ляво крило на третия етаж,състоящ се от шест кабинета ,санитарни възли и коридор в сградата на Поликлиника гр.Брацигово. Ремонта включва изтъргване на стара подкужушена боя,шпакловане и боядисване на стени и тавани двукратно, подмяна на прозорци с PVC дограма, направа на ВиК инсталация, направа на ел.инсталация,направа на ОВИ инсталация вкл.радиатори,фитинги,тръби и щранг/ и включване към съществуващ котел.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45300000, 45410000, 45420000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на инсталации
Работи по полагане на мазилка
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обема на извършените строително монтажни работи са съгласно количествена сметка на възложителя. Прогнозната стойност е 36763,90 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36764 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Брацигово,ул.Трети март № 35 а

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица, включително и техни обединения. 1 . Общи изисквания: До участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана се допускат участници, за които не са налице следните обстоятелства: a)Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; Подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; Участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; Престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс Престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс; b)При които лицата по чл.47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; c)Които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Изискванията по буква ,,а’’ по-горе се прилагат по отношение на лицата определени в чл.47, ал.4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 1 с декларация. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 1, буква ,,а”. При подписване на договора за обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да предостави документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5. 2. Минимални изисквания към участниците за технически възможности: 2.1.Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на първа група строежи от трета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката. Доказва се със: Декларация, че участникът е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на първа група строежи от трета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя или удостоверение или друг документ, за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката, или заверено копие на Удостоверение от Камарата на строителите. 2.2.Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; Доказва се със: Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. Сертификата трябва да е с обхват, съответстващ на обекта на поръчката и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.срок за изпълнение на поръчката - с тежест 50 точки 2. предложена цена - с тежест 50 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/12/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подаването на офертите се извършва на фронт офиса на община Брацигово ,гр.Брациово, ул.Атанас Кабов № 6а. Отварянето на офертите ще бъде на 02.12.2015 г. от 10.30 часа в сградата на Младежки дом гр.Брацигово,ул.Христо Смирненски № 1. Обществената поръчка е в изпълнение на проект по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси “ , преоритетна ос “ Намаляване на бедността и насърчаване на социално включване" ,процедура “Независим живот”. За допълнителна информация : Цонка Кушлева - гл.експерт"Обществени поръчки " ,тел.03552 центр.20-65 1в.120

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/12/2015