Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: инж. Цвета Петрова, Република България 1700, София, Тел.: 089 8776690, E-mail: tzvetap@abv.bg

Място/места за контакт: Студентски град, Сграда Ректорат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата поръчка е за предоставяне за нуждите на Национална спортна академия “Васил Левски“ на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, включващи 100 броя SIM-карти, както и допълнителни услуги, свързани с тази дейност

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64212000

Описание:

Мобилни радиотелефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

предоставяне за нуждите на Национална спортна академия “Васил Левски“ на електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи по стандарт GSM/UMTS с национално покритие, включващи 100 броя SIM-карти

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът трябва да има национално покритие по стандарт GSM/UMTS. Покритието се доказва чрез декларация за актуално към момента покритие на територията на Република България, от което да се установява, че участникът има национално покритие по стандарт GSM/UMTS, което покрива най-малко 90% от територията на Република България. 2. Участникът трябва да има възможност да предостави on-line достъп до информация и управление в реално време в рамките на до 60 секунди, за услугата „web базирано приложение”, чрез ползването на което Възложителят, самостоятелно, свободно и без ограничение да извършва следните дейности, в групата на НСА: 2.1. Извличане на текущ адрес за кореспонденция 2.2. Промяна на адрес за кореспонденция 2.3. Промяна на име и телефонен номер за контакт на получател на фактурата 2.4. Активация/ Де-активация на услугата „Лимит за интернет в роуминг“ 2.5. Извличане на текущ статус на услугата „Детайлна справка за потреблението“ 2.6. Активация на услугата/ Де-активация „Детайлна справка за потреблението“ 2.7. Активация/ Де-активация на услугата CLIR 2.8. Извличане на текущ статус на телефонен номер 2.9. Ограничаване на изходящите разговори за телефонен номер 2.10. Активация на изходящите разговори за телефонен номер след като са били ограничени чрез онлайн заявка 2.11. Извличане на PUK код за телефонен номер 2.12. Изпращане на заявка за промяна на абонаментен план – в реално време 2.13. Изпращане на заявка за промяна на номер на SIM карта (SIM дубликат). 3. В случай, че избрания изпълнител е различен от настоящия, същият се задължава в срок до 10 работни дни от датата на сключване на договора да осъществи безплатно преносимост на всички посочени от Възложителя мобилни номера. И други съгласно документацията за участие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяване на предложенията ще се извърши по посочените формули на база икономически най-изгодно предложение. Участникът, получил най-голям общ брой точки се класира на първо място. Крайната комплексната оценка K се образува като сбор (K=К1+К2+К3) от получените точки по отделните показатели за оценяване на предложенията на участниците, както следва:K 100 точки = К1 + К2+К3; относителна тежест – максимален брой точки по отделните показатели K 1 ; Месечна абонаментна такса /в лева с включен ДДС/да бъде до 5,88 в лева с включен ДДС месечно - 60 т. К 2; Цена за месечен допълнителен пакет за неограничен мобилен интернет от 2500 MB на максимална скорост, след изчерпване на МВ скоростта да бъде 128 kbps за всяка SIM карта от групата на НСА. / в лева с включен ДДС/ Цената да бъде до 10,80 в лева с включен ДДС месечно - 25 т. К 3; Средна цена за минута разговор входящ/ изходящ в роуминг в страни извън ЕС /в лева с включен ДДС/ да бъде до 1,12 лв. в лева с включен ДДС.; 15 т. К min К1= -------------- х 60 точки К уч. К min К2 = -------------- х 25 точки К уч. К min К3 = -------------- х 15 точки К уч. Методиката е подробно описана в т. 7.Оценяване на предложенията от Документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/11/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения (по образец). 2. Декларация за валидност на офертата 3. Техническо предложение (по образец). 4. Ценова оферта (по образец). 5. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 10.00 часа на 26.11.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.30 часа на 26.11.2015 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да представи: Оригинал или нотариално заверено копие на Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП) Оригинална декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (от лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП). Участникът следва да предостави персонален достъп (потребителско име и парола) за активиране ползването услугите през web базираното приложение на Участника избран за изпълнител. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да внесе гаранция за добро изпълнение на договора, в размер на 3000 (три хиляди) лева или да представи оригинал на банкова гаранция със срок на валидност до 31.12.2018 г., по образеца на документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/11/2015