BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Информационен център на министерство на отбраната, ул. Г.С.Раковски 106, За: Станимир Христов, България 1080, София, Тел.: 0882 464331, E-mail: snm1@abv.bg

Място/места за контакт: ул. Г.С.Раковски 106

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.armymedia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.armymedia.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на 3G устрйство за директно предаване на картина и звук "от мястото на събитието", както и услуги по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение, профилактика и гаранционно обслужване.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

32211000

Описание:

Оборудване за извършване на радиоразпръскване или телевизия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ул. Г.С.Раковски 106

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изисквания за изпълнение на поръчката - съгласно техническата спецификация, публикувана на интернет адреса на профила на купувача: www.armymedia.bg. 2. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията на публичната покана и техническото задание. 3. Всеки участник има право да представи само една оферта. 4. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Върху плика, участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на обществената поръчка за която се отнася офертата. 5. Когато за някой от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез" заверено от участника копие", за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа: - текста " вярно с оригинала"; - собственоръчен подпис на представляващия участник и положен печат ( ако има такъв) 6. Представените образци и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, Възложителя може да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на публичната покана за участие. 7. Срокът на валидност на офертите представлява времето през което участниците са обвързани с условията на представяните от тях оферти. 8. В обществената поръчка може да участва всеки , който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки ( ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в настоящата публична покана. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество , регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на обстоятелства по чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 9. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. 10. При сключване на договор класираният на първо място участник следва да представи: - документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 , т.1 от ЗОП (Свидетелство за съдимост - за българските участници) , освен когато законодатесквото на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на Възложителя, и - Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП 11. Възложителят може последователно да предложи сключане на договор при условията на предходните точки с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора: - откаже да сключи договора; - не представи някои от описаните по-горе документи необходими за сключване на договора; - не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1 , т.1 или ал.5 от ЗОП

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всички допуснати до оценка оферти в процедурата ще се оценяват по критерия " най-ниска цена". На първо място се класира офертата на участника, предложил най-ниска цена

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/11/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на чл.101в от ЗОП , както и да съдържа: 1. Оферта ( Приложение №1) и приложенията към нея се изготвят по предтсвените образци публикувани на интернет адрес: www.armymedia.bg. Офертата задължително съдържа: 1.1 Представяне на участника, което включва: 1.1.1. Посочване на единен идентификационен код ( ЕИК) , съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър ( ЗТР) , Булстат и/или друга иденстифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата , в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност. 1.2. Когато участникът в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т.1.1.1. се представя в официален превод. 1.3. При участници - обединения - представя се копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 1.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице: 1.4.1. Документите по т.1.1.1. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 1.5. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал). 1.6. Протокол за извършен оглед на обект (Приложение №8). 1.7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение №11). 1.8. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Приложение №12). 1.9. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (Приложение №13). 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - в оригинал - попълнено, подписано и подпечатано Приложение №3; Варианти на предложенията в офертата не се приемат. 3. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - в оригинал - приложение №2. II. Срокът за валидност на офертата следва да бъде не по-малък от 60 (шесдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертата. III. Място и срок за получаване на офертите - град София, Информационен център на Министерство на отбраната, ул. "Г. С. Раковски" №106, от 9.00 до 17.30 часа, всеки работен ден, в срока, посочен в настоящата покана. IV. Отварянето на офертите ще се извърши на 26 ноември 2015 г. от 14.00 часа в град София, Информационен център на Министерство на отбраната, ул. "Г. С. Раковски" №106. Лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП могат да присъстват на отварянето на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/11/2015