BG-Гоце Делчев

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Трето основно училище Братя Миладинови, ул. Полковник Дрангов, За: Мариана Халачева-директор, Мирослава Крушовска-счетоводител, България 2900, Гоце Делчев, Тел.: 0751 60302, E-mail: tr_ou_gd@abv.bg, Факс: 0751 60302

Място/места за контакт: ул. Полковник Дрангов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.treto-gd.com.

Адрес на профила на купувача: http://treto-gd.com/index.php/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка на готови ястия или кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от І до V клас в Трето основно училище „Братя Миладинови”, град Гоце Делчев Обособена позиция 2: Доставка на индивидуално опакована храна – закуска (и / или плод, и или мляко /чай/, включително млечно- кисели продукти) за учениците от І до ІV клас в Трето основно училище „Братя Миладинови”, град Гоце Делчев Договорът за доставка на храна е за срок от 01.01.2016г. до 31.12.2016г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

прогнозно 150 порции топъл обяд за прогнозно 155 учебни дни до от 01.01.2016 г. до 31.12.2016г. и прогнозно 200 закуски за прогнозно 155 учебни дни от 01.01.2016 г. до 31.12.2016г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

62000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ученически стол при ІІІ ОУ „Братя Миладинови”, град Гоце Делчев

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предлаганата храна трябва да съответства на изискванията, посочени в документацията и приложенията към нея. • Задължително обядът се състои от основно ястие и десерт, като към всяка порция е предвидено и съответното количество хляб. Веднъж седмично към основното ястие и десерта да бъде включена и месна супа. Веднъж седмично в менюто да бъде включена риба. • Към закуската поне три пъти седмично да бъде включена напитка (топъл чай, мляко, натурален сок) или плод, като за същите не се допуска повторяемост повече от два пъти седмично. • Основният компонент на закуската трябва да включва разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, като в рамките на една седмица да не се повтарят. Закуските могат да бъдат от следните групи: - сандвичи с млечен продукт (сирене, кашкавал, извара, млечни салати); - сандвичи с меса (колбаси), риба или яйца; - сандвичи със зеленчуци; - тестени закуски с ограничено влагане на мазнини – баници с млечна зеленчукова или месна плънка, пици, сиренки, кифли - не повече от веднъж седмично;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на офертите, допуснати до участие в процедурата ще се извърши по основен критерий „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели: 1. Цена – максимален брой точки – 50. При този показател се съпоставят предложените цени за: един брой обедно меню, съгласно Приложение № 6.1; една закуска с напитка или плод, съгласно Приложение № 6.2. Участникът, предложил най-ниска цена получава максималния брой точки, а всеки следващ – съответния брой точки, получени от съотношението между най-ниската цена, предложена от участник и предложената от него цена, умножено по максималния брой точки за критерия. 2. Разнообразие на предлаганата храна – максимален брой точки - 50. По този критерий предложенията се оценяват по броя на предложените ястия или по броя на предложените закуски. За най-голям общ брой на предложените ястия/закуски се дава максималният брой точки. За всяко следващо предложение оценката се получава като съотношение на предлагания от участника брой ястия/закуски към най-големия брой на предлаганите ястия/закуски, умножено по максималния брой точки за критерия. Забележка: Под брой предложени ястия се разбира броят на основните ястия (без десерта) за един месец. Под брой предложени закуски се разбира общия брой закуски, плод и напитки за един месец. 3. Комплексната оценка (КО)се получава като сбор от точките, получени по показателите „Цена”(ОЦ 1) и „Разнообразие на предлаганата храна”(ОЦ2), определена по формулата: КО=ОЦ1+ОЦ2, където: ОЦ1=(най-ниска цена : цена на участника)х 50; ОЦ2=(брой ястия/закуски на участника:най-голям брой ястия/закуски) х 50

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/11/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация и утвърдените образци на документи са публикувани на интернет страницата на Трето основно училище "Братя Миладинови", град Гоце Делчев - www.treto-gd.com, Профил на купувача - http://treto-gd.com/index.php/profil-na-kupuvacha Отваряне на офертите: на 26.11.2015 г. в 14.00 ч. в кабинета на счетоводителя в ІІІ ОУ "Братя Миладинови", град Гоце Делчев

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/11/2015