Версия за печат

BG-с.Ковачевци

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Ковачевци, Община Ковачевци, За: Бойка Лозанова, Република България 2450, с.Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

Място/места за контакт: Община Ковачевци

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://kovachevtsi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://kovachevtsi.com/?page_id=223.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Кратко описание на предмета на обществената поръчка - реконструкция на подпорна стена на общински път PER 603 с дължина 30м, възстановяване на тротоара в участъка пред стената, като ще се изпълняват нова тротоарна настилка и бордюри. Участъкът се намира в регулационните граници на с. Светля, община Ковачевци, пред лицето на УПИ V-278. Стената ще се изпълнява от следните строителни материали: бетон клас В30, подложен бетон клас В10, Ст. А І – Ф и Ст. АІІІ – N, тато се изпълняват деформационни фуги през 6м. Армирането и бетонирането на фундамента се предвижда за цяла секция без прекъсване. Тротоарът ще бъде с габарит 1.50м. Бордюрите се поставят и нареждат върху основа от бетон В10. Те се укрепват чрез запълване на фугите с цименто - пясъчен разтвор, след като са проверени чрез нивелация. При изпълнението на всички СМР, освен одобрения технически проект, да се спазва „Техническа спецификация 2014” на АПИ и ПИП на СМР за изпълнение на пътища и улици, строителни конструкции и земни работи. По време на работа строго да се спазват техническите правила по охрана на труда и пожарна безопасност. Подробно описание на изпълнението на обекта - в техническа спецификация, неразделна част от настоящата документация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45262620

Описание:

Подпорни стени


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

реконструкция на подпорна стена на общински път PER 603 с дължина 30м, възстановяване на тротоара в участъка пред стената, като ще се изпълняват нова тротоарна настилка и бордюри. Участъкът се намира в регулационните граници на с. Светля, община Ковачевци, пред лицето на УПИ V-278. Стената ще се изпълнява от следните строителни материали: бетон клас В30, подложен бетон клас В10, Ст. А І – Ф и Ст. АІІІ – N, тато се изпълняват деформационни фуги през 6м. Армирането и бетонирането на фундамента се предвижда за цяла секция без прекъсване. Тротоарът ще бъде с габарит 1.50м. Бордюрите се поставят и нареждат върху основа от бетон В10. Те се укрепват чрез запълване на фугите с цименто - пясъчен разтвор, след като са проверени чрез нивелация.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

57204 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

село Светля

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да бъде вписан в Централен професионален регистър на строителите в България за строежи от трета Участникът трябва да има на свое разположение, минимум следното техническо оборудване и механизация: • Комбиниран багер – товарач, с хидравличен къртач – 1бр.; • Авто- самосвал - 1 бр.; • Електрически къртач - 1 бр.; • Перфоратор - 1 бр.; • Ръчна/ моторна трамбовка - 1 бр.; Участникът да е изпълнил през последните 5 години, считано от датата на подаване офертата поне един обект, сходен с предмета на поръчката, а именно: изграждане/реконструкция на улична пътна мрежа и/или укрепителни СМР и/или други обекти, свързани с градско благоустройствоОбстоятелството се декларира със Списък-Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП за изпълнено сходно строителство за последните 5 години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите.За посоченото строителство, сходно с предмета на поръчката, Справката трябва да е придружена от:- посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или- удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или- копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; Участникът трябва да разполага минимум със следния експертен състав за изпълнение на предмета на поръчката:1.) Главен ръководител на обекта, който да отговаря на следните изисквания:- да притежава диплома за завършено висше образование, специалност пътно строителство или еквивалентна, квалификация инженер; - да притежава професионален опит в сферата на пътното строителство не по-малко от 3 /три/ години.2.) Технически ръководител на обекта, който да отговаря на изискванията по чл. 163а от ЗУТ:- да е технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или еквивалентна.- да притежава професионален опит в сферата на пътното строителството не по-малко от 3 /три/ години.3.) Координатор по здравословни и безопасни условия на труд съгласно изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ, който да отговаря на следните изисквания: - да притежава необходимия валиден сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията;- да има минимум 1 година трудов стаж на тази позиция. Обстоятелството се декларира със Списък-Справка по чл.51, ал.1, т.4 от ЗОП за инженерно-техническия екип по образец с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на ръководните служители/експерти на участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Техническо предложение - тежест 50% Ценово предложение - тежест 50 %

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/11/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пълен достъп до Документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Община Ковачевци - http://www.kovachevtsi.com/, раздел Профил на купувача Заинтересованите лица могат да получат документация за участие в процедурата в сградата на общинска администрация с.Ковачевци – адрес: с. Ковачевци 2450, област Перник, всеки работен ден в срока на валидност на поканата между 8.00 и 12.00 и 13.00 и 17.00 часа, в общинска администрация Ковачевци. Заинтересованите кандидати могат да получат документацията по куриер/поща за тяхна сметка. В този случай, участниците следва да подадат искане с приложено сканирано копие на платежен документ по поща, факс или на е-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg Цената за получаване на документацията за участие по този ред е в размер на 10 лв. /десет лева/, без ДДС след заплащане на сумата по следната банкова сметка: Банка: ТБ “Интернешънъл Асет Банк“ АД – клон Перник, офис Радомир.Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG57IABG74788400576000 За лицата, направили искане за получаване на документация за участие в процедурата се попълва Регистър на кандидатите, получили документация, по реда на получаване - с данни за з лица и с координати за връзка. Комисията за разглеждане и оценка на офертите ще бъде назначена в деня на отваряне на офертите.Комисията ще заседава на 27.11.2015 г. от11.00 ч. в заседателната зала на Община Ковачевци.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/11/2015