Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА), бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5, ет. 4, За: Снежана Владимирова, Република България 1113, София, Тел.: 02 8706475, E-mail: svladimirova@neaa.government.bg

Място/места за контакт: Национална агенция за оценяване и акредитация ( НАОА)

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.neaa.government.bg.

Адрес на профила на купувача: www.neaa.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА) кани за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за извършване на доставка с предмет: "Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на НАОА"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34000000, 34100000, 34110000

Описание:

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране
Моторни превозни средства
Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Един брой неупотребяван автомобил

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, София, бул.Цариградско шосе № 125, бл. 5

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ЕДИН БРОЙ АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ Изискване на Възложителя Тип на автомобила Лифтбек Брой места 4+1, N1 Габарити 1. Дължина – Мин. 4650 мм 2. Ширина – Мин. 1810 мм 3. Височина – не повече от 1470 мм 4. Междуосие – не по-малко от 2667 мм Двигател 1.Бензинов, четири цилиндров с турбо 2.Горивна система – бензинова, с директно впръскване на горивото 3.Емисии на СО2 (г/км), комбиниран цикъл – не повече от 115 г/км 4.Работен обем не по-малко от 1 150 куб. см. 5.Екологична норма: EURO 6 6.Мощност: Не по-малко от 80 kW 7.Брой клапани – 16 бр. 8.Брой цилиндри – 4 бр. 9.Катализатор на отработилите газове 10.Въртящ момент : мин. 170 Nm 11.Старт – стоп система, система за рекурперация на спирачната енергия Обем на резервоара Не по-малък от 50 л. Разход на гориво при 100 км пробег: • в градски условия не повече от 6.5 л. • в извънградски условия не повече от 4.5 л. • комбинирано – не повече от 5,5 л. Ходова част 1.Колесна формула – предно предаване 2.Скоростна кутия – автоматична седемстепенна 3.Вид спирачна система – хидравлична 4.Сервоусилвател на спирачките 5.Гуми – размер 16“ 6.Междуосие : над 2 667 мм 7.Просвет : мин. 139 мм 8.Ел. усилвател на волана 9.ABS + спирачен асистент 10.ЕBD – система за разпределение на спирачното усилие или подобна 11.ASR – система против пробоксуване на задвижващите колела или подобна 12.MSR - контрол на въртящият момент или подобна 13.ESC – елекронна стабилизираща програма или подобна 14.Други системи за сигурност - DSR, HBA, EDL, MKB 15.Предни и задни дискови спирачки Купе 1.Широчина - Мин. 1810 мм 2.Обем на багажника мин. 565 литра 3.Пълноразмерно резервно колело, включително инструменти за смяната му 4.Врати- 5 бр. 5.Места за сядане 4+1 6.Климатизация – климатик 7.Фабрична озвучителна система с USB и слот за SD карта, тъч – скрийн дисплей 8.Предни и задни електрически стъкла 9.Въздушни възглавници за водача и пътника до водача 10.Странични въздушни възглавници в предните седалки 11.Странични въздушни възглавници – завеси 12.Странични въздушни възглавници за пътниците отзад 13.Въздушна възглавница за коленете на водача 14.Комплект постелки за купето 15.Алармена инсталация с централно заключване с дистанционно управление и два сгъваеми ключа 16.Лети алуминиеви джанти 16” 17.Темпомат 18.Фарове за мъгла 19.Автоматични светлини, вкл. дневни светлини 20.Ахроматични огледала 21.Сензор за дъжд и светлинен асистент 22.Сензори за паркиране отзад с графична визуализация на дисплея на радио устройството 23.Електрически огледала с подгряване и функция електрическо сгъване Допълнително оборудване: Крик, светлоотразителен триъгълник и Задължителния комплект аптечка и принадлежности за първа помощ; Автомобилът при доставката да е оборудван с два комплекта гуми – един летни и втори зимни Услуга регистрация в КАТ и регистрационни табели. Гаранционен срок - минимум: 5 години пълна гаранция от производителя или 100 000 км пробег.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на посочения интернет адрес или друго: Офертата се подава в запечатан непрозрачен плик, в който следва да се съдържат следните документи: 1. Техническо и ценово предложение по образец (оригинал). 2. Копие на документ за регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверено от участника копие), а при чуждестранни граждани – документът се представя в официален превод на български език. Когато не е посочен ЕИК, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 4. Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението, в който задължително е посочен представляващ (само когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – оригинал или нотариално заверено копие. Отварянето на офертите ще се извърши на заседание на назначената от възложителя комисия,което ще се проведе на 30.11,2015 г. от 11:30 часа в сградата на бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4 Право да присъстват на публичната част от заседанието на комисията имат лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Присъстващите предсавители на участниците представят доказателства за представителната си власт или пълномощно. Всички присъстващи на заседанието представят документ за самоличност. При промяна на датата, мястото или часа за отваряне на офертите ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача на НАОА. Срокът за изпълнение на доставката е до петнадесет дни, но не по-късно от 22.12.2015 г.. Срокът за изпълнение започва да тече от датата на подписване на договора за покупко-продажба. Документи, които участникът трябва да представи, към офертата: - Документ, удостоверяващ че участникът е официален представител на съответната марка и има правата за продажба и сервизно обслужване. - Сертификат за одобрение по системата за управление на качеството ISO 9001:2000 на Изпълнителя. - Техническа документация, от която е видно, че автомобила, съответства на посочените за него Технически изисквания. - Участниците са длъжни да представят декларации за автомобила, че отговаря на изискванията на чл. 26а от ЗОП и приложение към него. - Декларация, че участникът, в случай че бъде избран за изпълнител при доставката ще изпълни следните изисквания: - Декларация, че участникът, в случай че бъде избран за изпълнител ще достави автомобил, отговарящи на следните изисквания: оригинален и нерециклиран; нов, неупотребяван от деня на производство до деня на доставката; свободен от права на трети лица върху вещта. - Декларация за съответствие. Автомобила ще се приеме с приемо-предавателен протокол за въвеждане в експлоатация. Автомобилът трябва да бъде придружен с указание за експлоатация ; дневник за поддръжка (сервизна книжка) и гаранционни условия. Определената от Изпълнителя цена да включва всички разходи за цялостно изпълнение на поръчката до доставянето на автомобила на адреса на възложителя - Национална агенция за оценяване и акредитация, София, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2015