Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: Владимира Костова - юрисконсулт, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644058

Място/места за контакт: отдел Правно обслужване и обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151112dDmy3208196.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на фабрично нова CR-система (устройство за извличане на дигитален образ), работна станция и дигитални касети за нуждите на Отделение по образна диагностика База 1 при УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 брой фабрично нова CR-система (устройство за извличане на дигитален образ), 1 бр. работна станция и дигитални касети

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Отделение по образна диагностика База 1 на УМБАЛ Свети Георги ЕАД

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертите на участниците трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Срок за доставка и монтаж– не повече от 30 дни, като участникът се задължава да уведоми предварително възложителя за предстоящото доставяне на апаратурата. 2.2. Гаранционен срок – не по-малко от 12 месеца. Срок за отстраняване при възникнала повреда – 24 часа, а при необходимост от влагане на резервни части – 7 дни от датата на уведомяване за възникналата повреда; 2.3. Приложена Декларация за безусловно съгласие за сключване на договор за обществена поръчка. 2.4. Посочване на производител, марка и модел на предлаганата CR-система (устройство за извличане на дигитален образ), придружени с инструкции за употреба на български език; 2.5. Техническа спецификация (описание) на предложеното оборудване, съответстваща на описанието, обема и минималните технически изисквания, зададени от възложителя и брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя на предложените изделия. За доказване на съответствието на предловените изделия с изискванията на техническата спецификация ще бъдат използвани само представените брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя на предложените стоки. 2.6. Изисквани сертификати за качество: ISO 9001:2008 за участника, ISO 13485:2003 - за производителя на предложените изделия 2.7.Гаранционно обслужване: • Минимум дванадесет месеца безплатен гаранционнен срок, • Реакция при проблем от техническо естество – до 24 часа 3. Ценово предложение съдържащо: 3.1. Предложена цена за апарата с включена доставка, монтаж и пускане в експлоатация; 3.2. Плащането се извършва по банков път, въз основа на издадена фактура, не по-рано от 30 дни, като авансово заплащане не се допуска; 4. Доставката и монтажът на апаратурата се изпълняват в срок не по-голям от 30 (тридесет) дни от получаването на възлагателното писмо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 5. Срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите; 6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларацията се подписва от законния представител (законните представители) на кандидата; 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.6 от ЗОП; 8. Декларация за съгласие с проект на договор

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/11/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Дата, час и място на отваряне на офертите - 24.11.2015 г., 08:15 часа, административна сграда на лечебното заведение - гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 66, кабинета на Главен юрисконсулт. Достъп до пълната документация на публичната покана е осигурен в профила на купувача на възложителя на електронен адрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20151112dDmy3208196

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/11/2015