BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на здравеопазването, Площад Света Неделя № 5, За: Шенай Еминова, Република България 1000, София, Тел.: 029301 466, E-mail: seminova@mh.government.bg, Факс: 029301 451

Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mh.government.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-chl-14-al-4-ot-zop/izbor-na-oditor-za-izvrshvane-na-okonchatelen-odit/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на одитор за извършване на окончателен одит за отчитане на разходите и финансовото изпълнение на Проект BG161PO001.1.1-08/2010/014 “Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г”, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212000

Описание:

Одиторски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Избор на одитор за извършване на окончателен одит за отчитане на разходите и финансовото изпълнение на Проект BG161PO001.1.1-08/2010/014 “Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г”, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., подробно описано в Приложение № 3 "Техническа спецификация" на Възложителя. Максималната прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е до 7 200,00 (седем хиляди и двеста) лв. без вкл. ДДС или до 8 640,00 (осем хиляди шестстотин и четиридесет) лв. с вкл. ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

7200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Специфични изисквания към участниците: 1. Изисквания за регистрация на участниците, когато наличието на регистрацията е определено със закон като условие за осъществяване на предмета на поръчката: 1.1. Участникът трябва да e регистриран одитор* по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит. Това обстоятелство се доказва с представянето на: документ, от който да е виден индивидуалния номер, с който лицето е вписано в Регистъра на регистрираните одитори на Института на дипломираните експерт-счетоводители. *„Регистриран одитор” е физическо лице, придобило право да подписва одиторски доклади с мнение върху финансови отчети, или негово предприятие или специализирано одиторско предприятие, вписано в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт – счетоводители или в еквивалентен орган на държвата, в която е установен. 2. Изисквания за доказване квалификацията на участника за изпълнение на поръчката: 2.1. Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата на представяне на офертата, услуга/и, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка. Под „сходни услуги" се разбират дейности, свързани с предоставяне на одитни услуги чрез извършване на одит на разходи по проекти. Това обстоятелство се доказва с представянето на списък-декларация (по Образец №3) на изпълнени през последните три години, считано от датата на представяне на офертата, услуга/и, които са сходни или еднакви с предмета на настоящата поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с доказателство за извършената услуга, а именно: а) удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган /заверено копие/ или б) посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнената услуга. 2.2. Участникът да осигури одиторски екип, от минимум 3 /три/ експерта, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани в изпълнението на услугата – предмет на обществената поръчка, а именно: 2.2.1. Ръководител екип, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: - Да притежава поне един от следните или еквивалентни на тях сертификати: а) национални: дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) - да бъде вписан в регистъра по чл. 19 от ЗНФО и/или да има сертификат за ДЕС по смисъла на § 5 от ПЗР на ЗНФО; б) международни: сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor, CIA) - сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The ПА Inc.); сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional, CGAP) - сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The ПА Inc.) - Да има не по-малко от 7 години професионален опит в областта на финансовия одит; - Да има не по-малко от 5 години опит като ръководител на одитна дейност и/или ръководител на одиторски екип; 2.2.2. Един експерт одитор, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: - Да притежава поне един от следните или еквивалентни на тях сертификати: а) национални: дипломиран експерт-счетоводител (ДЕС) - да бъде вписан в регистъра по чл. 19 от ЗНФО и/или да има сертификат за ДЕС по смисъла на § 5 от ПЗР на ЗНФО; б) международни: сертифициран вътрешен одитор (Certified Internal Auditor, CIA) - сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The ПА Inc.); сертифициран одитор в публичния сектор (Certified Government Auditing Professional, CGAP) - сертификат на Международния институт на вътрешните одитори (The ПА Inc.) - Да има не по-малко от 5 години професионален опит в областта на финансовия одит; Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/11/2015 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

2.2.3. Един експерт, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: - Да има висше икономическо образование степен „магистър”; - Да има не по-малко от 2 години професионален опит в областта на финансовия одит. Това обстоятелство се доказва с представянето на списък-декларация (по Образец №4), съдържаща списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка, придружена от: - професионални автобиографии на експертите и - информация за притежаваните от тях дипломи и/или сертификати, както и информация за изискуемото образование, опит и квалификация и др. ***Участник може да докаже съответствието си с изискванията за квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от Възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя и доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица /по смисъла на чл. 51а, ал. 2 от ЗОП, а именно: лицата, които ще се ползват като подизпълнители при изпълнение на поръчката, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях/. 2.3. За времето на изпълнение на договора, съобразно предвидените срокове за изпълнение на поръчката в техническите спецификации от настоящата документация, участникът е длъжен да осигури постоянно присъствие на експертите от екипа на територията на Република България и активното им участие в изпълнението на предмета на поръчката. Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация за разположение на експертите (по Образец №6). Декларацията се представя за всеки един от експертите поотделно. Забележка: Освен посочения минимално изискуем състав, по своя преценка, участникът може да включи и други експерти, необходими за изпълнението на поръчката. Забележка: По време на изпълнението на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да сменя лицата, посочени в офертата му и в Списъка на експертите в екипа, отговорен за изпълнение на поръчката, без предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. (Продължава в документацията) Офертата на участниците следва да съдържа попълнени всички образци от документацията за участие в настоящата поръчка. Отварянето на постъпилите оферти е публично на основание чл. 101г, ал. 3, във връзка с чл. 68, ал. 3 от ЗОП и ще се състои на 24.11.2015 г. от 11.00 часа в сградата на Възложителя на адрес: гр. София, пл. Света Неделя № 5.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/11/2015