Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна № 20, За: Младен Колев, България 1111, София, Тел.: 029486 151, E-mail: mladen.kolev@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.registryagency.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.registryagency.bg/?c=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Основна цел на обществената поръчка е да осигури достатъчна информираност и публичност за напредъка и реализацията на проект по проект: „Агенция по вписванията – модерна, гъвкава и надеждна администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, по договор № 13-31-27/30.04.2014г. Постигането следва да се осъществи чрез провеждане на две пресконференции и подготовка и осъществяване на публикации в национални печатни и електронни медии. срокът за изпълнение е до изтичане на договора за безвъзмездна финансова помощ - 31.12.2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22462000, 79996000

Описание:

Рекламни печатни материали
Услуги по организиране на бизнес събития


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществената поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и се провежда съгласно чл. 16г от Закона за обществените поръчки. Общата прогнозна стойност на поръчката е 4800 лева (четири хиляди и осемстотин) без ДДС, съответно 5760 (пет хиляди седемстотин и шестдесет ) лв. с ДДС, разпределени както следва: 1. Публикации в национални печатни и електронни медии – 4 броя (максимална прогнозна стойност 1000 лв. без ДДС, съответно 1200 лв. с ДДС) 2. Организация на пресконференции по проекта ( 2 бр.)– всяка за по 50 участника (максимална прогнозна стойност 3400 лв. без ДДС, съответно 4080 лв. с ДДС) 3. Изработка и доставка на Х Банер стронг със сгъваема поставка - 2 броя (максимална прогнозна стойност 400 лв. без ДДС, съответно 480 лв. с ДДС)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За учаснтиците не следва да: • са налице обстоятелствата по чл. 106, чл. 107 и чл. 109 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности; • са налице обстоятелствата съгласно „Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС”; • са налице обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП • са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим • свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура Изискванията за изпълнение са посочени в техническите спецификации. Ценовото предложение на участника освен предложената обща цена следва да съдържа и предложение за цените на отделните компоненти. Цените по отделните компоненти не могат да надхвърлят максималният финансов ресурс, посочен като прогнозна стойност на обществената поръчка и следва да са посочени цени за отделните компоненти посочени в техническите спецификации. Предложения, които надхвърлят обявените стойности няма да бъдат разглеждани. Ако участник ползва подизпълнители, то същият следва да декларира това обстоятелство, като при сключване на договор документите по чл. 47, ал. 1, т. 1 б. „а – д“ и декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки се представят и за подизпълнителите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Поръчката се възлага по проект: „Агенция по вписванията – модерна, гъвкава и надеждна администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”, номер на договора: № 13-31-27/30.04.2014г. Достъп до документацията е осигурен в профила на купувача на електронната страница на Агенция по вписванията - www.registryagency.bg. Изготвяне на офертата: Офертата трябва да съдържа техническо и ценово предложение и изричен текст, че се приемат всички условия и изисквания за изпълнението на поръчката. В офертата трябва да е посочен срок за валидност 45 дни от крайния срок за получаване на оферти. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощено по надлежния ред лице, в деловодството на Агенция по вписванията. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Дата и място на отваряне на офертите: Отваряне на офертите подадени за участие в процедурата ще се проведе на 24.11.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. "Елисавета Багряна" № 20, ет. 3. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/11/2015