Версия за печат

BG-Брацигово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Брацигово, ул.Атанас Кабов № 6 А, За: Цонка Кушлева, Република България 4579, Брацигово, Тел.: 03552 2065, E-mail: kmet@bratsigovo.bg, Факс: 03552 2101

Място/места за контакт: община Брацигово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bratsigovo.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bratsigovo.bg/op.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на автомобилни горива и смазочни материали за нуждите на МПС и друга техника в общинска администрация гр.Брацигово,община Брацигово за 2015/2016 година” Настоящата поръчката се възлага за осигуряване на горива и смазочни материали необходими за движението на моторните превозни средства(МПС ) и друга техника в общинска администрация гр. Брацигово за изпълнение на дейностите които те обслужват. Дейностите които се обслужват от моторни превозни средства и друга техника са: общинска администрация гр.Брацигово, Комплекс „Социални услуги” гр.Брацигово, домашен социален патронаж гр.Брацигово, звено „Чистота” към общинска администрация гр. Брацигово и МПС в кметство с. Розово,община Брацигово. Моторните превозни средства и другата техника обслужващи тези дейности са: 1.автобуси: 1.1.„Хюндай” с рег.№ РА 63 98 ВК ; 1.2.„Отойол” с рег.№ РА63 99 ВК; 2.леки автомобили: 2.1. Тойота “Корола” – с рег.№ РА42 52 АК; 2.2.„Мазда” с рег.№ РА 03 96 АХ; 2.3. Опел ”Корса” с рег.№ РА 10 35 ВР; 2.4. Фолсфаген ”Пасат” с рег.№ СА 22 86 ХА ; 2.5.Нисан “Примера” с рег.№ РА 65 90 ВА 3. друга техника/други транспортни средства/: 3.1. Рено „Еспейс” с рег.№ РА 14 75 ; 3.2. Самоходно шаси ХГВВС 0042 с рег.№ РА; 3.3.Сметосъбирачна машина “ДАФ” с рег.№ 42 23 АК ; 3.4.Сметосъбирачна машина “Мерцедес” с рег.№ РА 42 26 АК; 3.5.Трактор ЛТЗ 55А с рег.№ РА 02 444; 3.6. Снегорин моторен МЕ-76 – 2 бр. ; 3.7.Шкода “Европа” с рег.РА 38 02 ВС ; 3.8.Сметоизвозващ автомобил “МАН” ТГМ с ре.№ РА 09 85 ВХ ; 3.9. Булдозер ДТ-75 ; Ново придобитите автомобили от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след сключване на договора, или бракуваните, продадените автомобили и техника се предоставят на изпълнителя на поръчката, от техническия сътрудник на общинска администрация при община Брацигово,чрез изготвяне на списък с необходимите данни за транспортното средство. Посочените моторни превозни средства и друга техника са потребители на бензин А-95Н, дизелово гориво,газ пропан бутан и смазочни материали.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09100000, 09132000, 09134200, 09122000, 09211000

Описание:

Горива
Бензин
Дизелово гориво
Пропан и бутан
Смазочни масла и препарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозните количествата са: за бензин приблизително - 8 000 литра;за дизелово гориво - 15 000 литра, и газ пропан бутан - 6 000 литра. Прогнозната стойност на поръчката е максимум 66 000.00лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Брацигово

NUTS:

BG423

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В обществената поръчка могат да участват като подават оферти всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица, включително и техни обединения. 1 .Общи изисквания: До участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана се допускат участници, за които не са налице следните обстоятелства: a)Осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: Престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; Подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; Участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от Наказателния кодекс; Престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс Престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс; b) При които лицата по чл.47 ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; c)Които са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Изискванията по буква ,,а’’ по-горе се прилагат по отношение на лицата определени в чл.47, ал.4 от ЗОП. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на посочените обстоятелства с декларация. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от посочените обстоятелства в буква ,,а”. При сключване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: Документ, издаден от компетентен орган за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП ; Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП. 2. Изисквания за технически възможности за изпълнение на поръчката- Зареждането с горива на транспортните средства да се извършва на територията на община Брацигово,като търговските обекти/бензиностанциите / следва да работят 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, без почивен ден. Изпълнителят се задължава да предлага в търговските обекти/бензиностанции/ за целия период на действие на договора, едновременно видовете горива и смазочни материали съгласно спецификация посочена в документацията на поръчката : АВТОМОБИЛНИ ГОРИВА № Н а и м е н о в а н и е на продуктите мярка 1.Бензин А -95 Н л. 2.Дизелово гориво л. 3. Газ пропан бутан л. СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ І. МОТОРНИ МАСЛА мярка 1.Приста супер бензин 10 W 40 1 л. 2.Приста супер бензин 15 W 40 1 л. 3.Приста М 10 Д 1 л. ІІ. ХИДРАВЛИЧНИ МАСЛА 1.Приста МХЛ 32 ІІІ. ТРАНСМИСИОННИ МАСЛА 1.Приста ЕР 90 1 л. ІV. АНТИФРИЗ 1.Антифриз готов 1 л. 3.Изисквания за качество на горивните материали Качеството на предлаганите горива следва да отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията за качество на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол, приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подаването на офертите се извършва на фронт офиса на община Брацигово, гр. Брацигово,ул.Атанас кабов № 6 а. Отварянето на офертите е на 30.11.2015 г. в сградата на Младежки дом ,гр.Брацигово ,ул.Христо Смирненски № 1, от 10.30 часа. за кантакти и допълнителна информация : Цонка Кушлева - Гл.експерт "Обществени поръчки",тел.03552/2065, емейл адрес : op@bratsigovo.bg Цялата документация на поръчката е публикувана на адрес : www.bratsigovo.bg/op.php Профил на купувача на община Брацигово.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2015