Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военно-географска служба - Mинистерство на отбраната, Бул. Тотлебен № 34, За: Красимир Маринов Моновски, Р България 1606, София, Тел.: 02 9224182, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Място/места за контакт: Военно-географска служба - МО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача: http://mgs.armf.bg/obshestveni_porachki/9.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментно поддържане на геодезическа техника във Военно географски център – Троян” „Доставка на резервни части за геодезическата техника във Военно географски център – Троян”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 34913000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Различни видове резервни части


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1 Обособена позиция 1 Услуга „ Абонаментно поддържане на геодезическа техника във Военен географски център Троян” на прогнозна стойност – 12 000 (дванадесет хиляди) лева с ДДС. На техническа поддръжка да подлежи следната геодезическа техника: 1.1.1. GPS приемник TRIMBLE 5800 - 1бр.; 1.1.2. GPS приемници TRIMBLE 5700 - 5 бр.; 1.1.3. Топографски GPS приемници TRIMBLE Geo Explorer 3-2 бр.; 1.1.4. Нивелири TOPCONN DL - 101С - 2 бр. с 2 комплекта инварни лати; 1.1.5. Тотална станция TOPCONN GTS - 312 - 1 бр.; 1.1.6. Тотални станции TOPCONN GTS - 512 - 1 бр.; 1.1.7. Тотални станции TOPCONN GPT - 6003 - 2 бр. 1.2. Състав на услугата Абонаментно поддържане на геодезическа техника е извън гаранционния срок и включва: 1.2.1. Периодично техническо поддържане. 1.2.2. Непериодично техническо поддържане. 1.2.3. Техническо поддържане при авария. 1.2.4. Ремонт. 2 Обособена позиция 2 2.2.Доставка „Резервни части за геодезическа техника”за нуждите на ВГЦ на прогнозна стойност – 5420 лева с ДДС. • Външна батерия за ГНСС приемник TRIMBLE, модел 5 700 – 2,4 Ah/7,4 V – 2 броя. • Вътрешна батерия за ГНСС приемник TRIMBLE, модел 5 700 – 2,4 Ah/7,4 V – 4 броя • Държачи за щок и за GRS-1- 3 бр. • Бипод за щок 1 бр. • Батерия за дигитален нивелир BT-31Q NiCd 7.2V 1400mAh – 2 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17420 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Троян, Военен географски център, ул."Христо Цонковски"1

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническите параметри и изисквания за обособена позиция 1 да съответстват на Техническа спецификации я с № У 88.1321/2012г. Техническите параметри и изисквания за обособена позиция 2 да съответстват на Технически спецификации с № ПОП-21/2015 г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Мястото за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София 2. Участниците представят своята оферта в запечатан непрозрачен плик, върху който пише ОФЕРТА, като се посочва името на фирмата,адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, електронен адрес, наименование на обекта на поръчката за които участвуват. 3. Изисквания към съдържанието на офертите/ Офертите трябва да съдържат най-малко: 3.1. Административни данни за участника; 3.2.Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23, от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност. 3.3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП ( по образец, представен на профила на купувача); 3.4 Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат по чл. 55, от ЗОП ( по образец, представен на профила на купувача); 3.5. Техническо предложение( по образец, представен на профила на купувача); 3.6. Ценово предложение, поставено в плик. 3.7. Срокът за валидност на офертата - не по- малък от 60 (шестдесет) дни; 4. Участникът, определен за изпълнител при подписване на договора следва да представи документи удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП ; удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и общината, установени с влязъл сила акт на компетентен орган. 5. Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на четири равни вноски, в 30 (тридесет) дневен срок (календарни дни) след издаване на фактура и приемо - предавателен протокол за обособена позиция 1, а за обособена позиция 2 в 30 (тридесет) дневен срок след издаване на фактура и приемо - предавателен протокол. 6. Цените се формират без и с включен ДДС и всички други разходи по услугата и доставката. Прогнозната стойност, посочена от възложителя включва ДДС. 7. Договора за обособена позиция 1 е 1 (една) година. 8. Кандидатите подават технически и ценови предложения за всяка обособена позиция поотделно. 9. Срокът за доставката на резервни части за геодезическа техника е 15. 12.2015 г. 10. Отварянето на офертите на - на 25.11.2015 г. 11. 00 ч. в сградата на хотел "Шипка", бул. "Тотлебен 34А.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/11/2015