Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военно-георафска служба-MO, бул. Тотлебен N 34, За: Димитър Георгиев Димитров, България 1606, София, Тел.: 02 9224177;02 9224198, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Място/места за контакт: Военно-географска служба

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача: http:// mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Мултифункционално копирно устройство (принтер, скенер, копир)

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Мултифункционално копирно устройство (принтер, скенер, копир)- 2 (два) броя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Троян, Военен географски център,ул. "Христо Цонковски"1

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническите параметри и изисквания да съответстват на Техническата спецификация ДОП-14/2015 г., публикувана на профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София. 2. Участниците представят своята оферта в запечатан непрозрачен плик, върху който пише ОФЕРТА, като се посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, ел. адрес, наименование на обекта на поръчката. 3. Изисквания към съдържанието на офертите / офертите трябва да съдържат най-малко; 3.1 Административни данни за участника; 3.2 Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице-копие от документа за самоличност; 3.3 Декларация за липса на обсоятелствата по чл. 47, ал.9 от ЗОП (по образец, представен на профила на купувача); 3.4 Декларация за липса на обсоятелствата по чл. 55 ОТ ЗОП /за липса на свързаност с друг участник или кандидат (по образец, представен на профила на купувача); 3.5 Техническо предложение ; 3.6 Ценово предложение.Ценовата оферта трябва да е в отделен запечатан, непрозрачен плик в плика с офертата. Цените се формират с и без ДДС, единична и обща сума с и без ДДС и всички др. разходи по доставката. Прогнозната стойност , посочена от Възложителя е за 2/два/ броя и е с вкл. ДДС; 3.7 Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 4. Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора следва да представи документи, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост); удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата и община, установени с влязъл в сила акт на комп. орган. 5. Плащането се извършва по банков път по сметка на изпълнителя, в рамките на 30 работни дни след представяне на оригинална фактура и двустранно подписан протокол. 6. Отваряне на офертите - на 25.11.2015г., 10.00ч. в сградата на хотел "Шипка", бул. "Тотлебен" 34А, гр. София.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/11/2015