Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: Красимир Деливерски, Република България 1700, София, Тел.: 0898 776603, E-mail: deliverski@nsa.bg

Място/места за контакт: Студентски град, Сграда Ректорат

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнителят следва да извършва услуги по комплексно вътрешно почистване - цялостно ЕЖЕДНЕВНО поддържане /7 дни в седмицата, включително събота и неделя/, без официални празнични дни, на чистотата във всички помещения на Ректората, в Многофункционалната спортна зала при НСА "Васил Левски" и ниското тяло на блок 18 -гр.София, Студентски град. Поръчката е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 16 г от ЗОП, за услуги включени в Решения на Министерски съвет №551/27.04.2014 г. и №278/28.04.2015 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90911200

Описание:

Услуги по почистване на сгради, без жилищните


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Площта, предмет на услугите по почистване е около 10000 м2 за Ректората, 4700 м2 за МФСЗ и 600 м2за ниско тяло на бл. 18

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

сграда Ректорат, МФСЗ и ниско тяло бл.18 на НСА „Васил Левски”, Студентски град, гр.София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

услуги по комплексно вътрешно почистване - цялостно ежедневно поддържане/ 7 дни в седмицата/ на чистотата във всички помещения на Ректората - 10000 м2 , в Многофункционалната спортна зала- 4700 м2 и 600 кв.м. ниско тяло на бл. 18, при НСА "В.Левски" -гр.София, Студентски град, което включва следните ЕЖЕДНЕВНИ /7 дни в седмицата, включително събота и неделя/, без официални празнични дни, дейности: - Почистване и измиване на твърди настилки (мрамор, изкуствена настилка, мозайка, гранит, теракот, балатум, дървени настилки и др.); - Събиране и изхвърляне на отпадъци. Събиране на сметта от кошчетата в чували, и изхвърлянето им на определеното за тази цел място. Съдовете за отпадъци се почистват и измиват ежедневно. - Избърсване на прах по бюра, шкафове, первази и цялостното обзавеждане на помещенията, спортни уреди и съоръжения, включително и на офис техниката (компютри, факсове, принтери, телефони и др.); - Основно почистване, дезинфекция и дезодориране на санитарно-хигиенните помещения. Почистването на санитарните възли да се извършва минимум два пъти дневно - сутрин и в края на работния ден. - Почистване на стъклените повърхности на входните врати и на вратите между фоайето и стълбището. - Почистване на стъкла и огледала във входните зони, фоайетата и залите - Помещенията ще се почистват по часови график Преди влажното почистване на подовите повърхности същите да бъдат почиствани и изметени от прах и други отпадъци. При необходимост ще се перат мебелите - гарнитури и др. подобни. Почистване ежедневно машинно със специални подопочистващи машини, най-малко два броя, по една за всяка сграда, всички коридори и заседателна зала в Ректората, всички коридори, фоайето, залата по волейбол и залата по скално катерене в МФСЗ. Безплатно да се почиства при провеждане на мероприятия, възникване на еднократна необходимост, провеждане на кандидат студентска кампания и/или при възникване на други нужди. Еднократно безплатно да се почиства със специална подопочистваща машина тартановата настилка на закритата лекоатлетическа писта находяща се в Закрити спортни съоръжения на НСА. Един път годишно машинно премахване на защитен филм, измиване и полиране /запечатка/ на твърди настилки (мрамор, мозайка, дървени настилки, балатум, изкуствени настилки) - нанасяне на защитен филм върху измитата настилка, който придава гланциран вид на повърхността, възпрепятства натрупването на нови замърсявания и значително улеснява поддържането на чистотата и хигиената. Техническите средства, които ще се използват за изпълнение на услугите по почистване се посочват от Изпълнителя, най-малко две подопочистващи акумулаторни дискови машини, без ел.кабел.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/11/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения (по образец). 2. Декларация за валидност на офертата 3. Техническо предложение (по образец). 4. Ценова оферта (по образец). 5. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). 6.протокол за извършен оглед Участниците следва в срок до 15:00 часа на 20.11.2015 г. да се запознаят предварително на място с обектите, помещенията и площите предмет на почистване и задължително да представят Протокол от извършен оглед по образеца в Документацията за участие. В тази връзка следва да уговорят предварително /по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт. Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 10.00 часа на 23.11.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.30 часа на 23.11.2015 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София. Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да представи: Оригинал или нотариално заверено копие на Документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП) Оригинална декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (от лицата представляващи участника по смисъла на 47, ал.4 от ЗОП). Избраният изпълнител в срок до 3 (три) работни дни, от датата на получаване на утвърдения от Възложителя протокол за избора му за изпълнител, следва да внесе гаранция за добро изпълнение на договора, в размер на 3000 (три хиляди) лева или да представи оригинал на банкова гаранция със срок на валидност до 31.12.2016 г., по образеца на документацията за участие.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/11/2015