Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. Княз Борис І № 2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на 1 брой масажен стол за цялото тяло, таза и ръцете, 1 брой лесно преносим фотоапарат, 1 брой бърз документален скенер, необходими за нуждите на община Смядово по проект "Качествена грижа за достоен живот в община Смядово". ДОСТАВКАТА СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M90PO001-2.002-0002-С001 „КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА СМЯДОВО”, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020 Г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38651000, 33192000, 30216110

Описание:

Фотографски апарати
Медицинска мебел
Скенери за компютри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на 1 брой масажен стол за цялото тяло, таза и ръцете, 1 брой лесно преносим фотоапарат и 1 брой бърз документален скенер, необходими за нуждите на община Смядово по проект "Качествена грижа за достоен живот в община Смядово". ДОСТАВКАТА СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M90PO001-2.002-0002-С001 „КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА СМЯДОВО”, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020 Г.” 1. Техническа спецификация: МАСАЖЕН СТОЛ ЗА ЦЯЛОТО ТЯЛО, ТАЗА И РЪЦЕТЕ ОПИСАНИЕ: • Вграден четири ролков механизъм за масаж; • Четири вида автоматични режима: масаж на цялото тяло, въздушен масаж на цялото тяло, масаж само на горната част на тялото и sleeping mode; • Ръчен масаж включва: масаж „месене“, масаж „потупване“, масаж „месене и потупване“, масаж с „юмруци“ и масаж „шиацу“; • Масаж, чрез въздушен поток и вибрации; • Въздушен масаж в позицията на ръцете, с уникален подвижен захват; • Нагреватели на кръста с карбонови влакна, които стимулират кръвообръщението и затоплят тялото; • Две групи от електрически цилиндри за регулиране на облегалката и крачната секция; • Захватите при краката могат да се разширяват до 120 mm, за да съответстват на дължината на тялото; • Висококачествена кожена тапицерия; • Многофункционално дистанционно управление с голям LCD екран; ЛЕСНО ПРЕНОСИМ ФОТОАПАРАТ ОПИСАНИЕ: • Обектив - фокусно разстояние: минимално - не повече от 30 мм., максимално – не по-малко от 120 мм.; • Цифрово мащабиране – не по-малко от 35; • Оптично мащабиране – не по-малко от 4х; • Разделителна способност – брой ефективни елементи в кадъра не по-малко от 10 милиона (10 мега пиксела); • Стабилизация на изображението; • Вградена памет за запис на изображенията – не по-малко от 10 МВ; БЪРЗ ДОКУМЕНТАЛЕН СКЕНЕР ОПИСАНИЕ: • • Скорост @ 200dpi, б & w, симплекс: 45 ррм • Скорост: 90 IPM @ 200 DPI, б / т, за двустранен печат • Оптична разделителна способност: 600 DPI • Изходна битова дълбочина: 24-битов • Автоматичното подаващо устройство Капацитет: 75 листа (80 г / м2 хартия) • Автоматичното подаващо устройство Максимален размер на хартията: 216 x 3810 мм • Автоматичното подаващо устройство Минимален размер на хартията: 48 х 71; Card: 85.6 х 54 mm • Дебелина на хартията / Тегло: 19-206 г / м2 • Интерфейс: USB 2.0 или еквивалент; • Коефициент на запълване: 6000 страници / ден • Драйвери: TWAIN, WIA, ISIS, Visioneer DriverPLUS или еквивалент; • Поддържани операционни системи (OneTouch 4): Windows 8, 7, Vista, XP (SP2) или еквивалент; • Visioneer OneTouch Technology: или еквивалент; • Изображение Enhancement Technology: Visioneer острота или еквивалент; • Електрозахранване Входно напрежение: 110-240 V ~ • Разход (активна) Мощност: 25 Watt • Консумирана мощност (покой): 1 Watt • Light Source: LED или еквивалент; • Imaging сензор: CIS или еквивалент; • Размери: 318 х 208 х 196 mm (? W D H) • Тегло: 3.5 - 4.00 кг; Максимална прогнозна стойносте 5300 / пет хиляди и триста лева / без ДДС, образувана по следния начин: 1. Масажен стол 1 бр. Максимална прогнозна стойност-3000лв. 2. Лесно преносим фотоапарат 1 бр. Максимална прогнозна стойност - 300лв. 3. Бърз документален скенер 1 бр. Максимална прогнозна стойност - 2000 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5300 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа: а) Подписан списък на всички документи, съдържащи се в офертата на Участника; б) Оферта по образец №1. в) Документ за регистрация (заверено от участника копие) или Декларация за единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (заверена от участника) - за българско юридическо лице образец №2; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство (заверено от участника копие), а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност (заверено от участника копие); г) Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки по образец №3; Декларация се представя от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод от „заклет” преводач. д) Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки по образец №4; Декларация се представя от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. е) Декларация за приемане на условията на проектодоговора, по образец №5; Когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод. ж) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец №6, за която участникът подава оферта; з) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия и управляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата; и) Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие, и да съдържа задължително информация за представляващия обединението; й) Ако в споразумението не е определено лицето имащо право да подаде офертата следва да се представи Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението); Съдържание на ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” : а) „Техническа оферта”– Образец № 8 следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация. Към техническото предложение се представя и декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо. Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена” Попълва се Образец № 10 „Ценово предложение” Участници, които по какъвто и да е начин, са включили някъде в офертата си извън Плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура. Документите в пликове № 1, № 2, № 3 се представят в един оригинал, едно заверено от участника копие, в писмен вид, на хартиен носител, надлежно подвързани и номерирани по страници, както и всички представени документи и на електронен носител - сканирани в pdf.формат. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания, както и сканирани в pdf.формат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите за участие в процедурата се подават на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2 , тел 05351 2033, факс: 05351 2226 - Информационен център; Офертите ще бъдат отворени на 23.11.2015 г. от 11:00 ч. от комисия назначена от възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/11/2015