Версия за печат

BG-Троян

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУСв.Климент Охридски, ж.к.Лъгът, За: Марияна Василева, България 5600, Троян, Тел.: 0670 62565, E-mail: skobg@abv.bg

Място/места за контакт: СОУКлимент Оридски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svetikliment.com/.

Адрес на профила на купувача: http://statii.svetikliment.com/2013/02/blog-post_23.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на гориво за отопление на СОУ"Св.Климент Охридски" - гр.Троян за 2016 г. по следните позиции : - дизелово гориво - природен газ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09100000, 09134200, 09123000

Описание:

Горива
Дизелово гориво
Природен газ


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В предмета на поръчката се включва доставка, осъществена чрез покупка на природен газ метан и дизелово гориво за отопление. Изпълнителят със собствен транспорт доставя стоката предмет на поръчката до франко складова база на Възложителя. Прогнозно количество – за срока на изпълнение на договора • Природен газ - метан - 40 000 куб.м.; • Дизелово гориво – 7 500 литра

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64710 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ "Св.Климент Охридски"

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката ще се осъществява за количество, съобразно нуждите на възложителя. Възложителят ще заявява горивото, предмет на поръчката, с предварителна писмена заявка в рамките на осигурените за целта средства, за срока на договора Възложителят не се задължава да закупи стоката(горивото) до посочената прогнозна стойност и количество. Предаването и приемането на стоката предмет на поръчката ще се извършва между представители на Възложителя и Изпълнителя със следните документи: - Приемо-предавателен протокол на полученото гориво; - Данъчна фактура за количествата описани в приемо-предавателния протокол; Изпълнителят по договора за обществена поръчка се задължава, в срок до 10 (десет) дни от сключване на договора, да осигури и монтира, за своя сметка, табло за редуциране на налягането, отговарящо на изискванията заложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , както и необходимия брой качествени разходомери в помещение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с цел реално отчитане на доставеното и изразходвано гориво. Доставната /крайна/ цена се определя като върху базовата цена на основен производител/вносител към момента на подаване на офертата се начисли предлагана от участника надценка или отстъпка. Базовата цена на производител/доставчик е към момента на представяне на офертата. Участникът предлага отстъпка/надценка в процент към предлаганата цена. Доставната /крайна/ цена може да се коригира с предложения процент отстъпка или надценка само в случаите на промяна на базовата цена, като това обстоятелство се удостоверява от изпълнителя чрез официален документ/бюлетин. Размерът на предлаганата отстъпка или надценка не може да се променя по време на изпълнение на договора. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие. Участникът може да подаде оферта за една обособена позиция или да подаде оферта едновременно и за двете обособени позиции. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата подписан от участника – свободен текст, оригинал; 2. Оферта – образец, оригинал ; 3. Представяне на участника – образец, оригинал; 4. При участници обединения - копие на договора за обединение 5. Декларации по чл.47, ал.1, т.1 б.”а” – „д” и ал.5 от ЗОП – образец, оригинал – 2 бр.; 6. Декларация за участие на подизпълнител/-ли - образец, оригинал; 7. Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на поръчката – образец, оригинал /ако е приложимо/; 8. Списък-декларация на транспортни средства за изпълнение на поръчката по образец. 9. Валидно удостоверение (сертификат) за одобрение на пътното превозно средство, превозващо определени опасни товари, съгласно изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) за превозните средства посочени по т.8; 10. Списък на доставките, еднакви и/или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата включително предмет, стойностите, датите и получателите - по образец 11. Доставки, сходни и/или еднакви с предмета на поръчката са доставки на горива(природен газ и дизелово гориво) на възложители. 12. Доказателства за добро изпълнение на доставките, посочени по т.11. 13. Техническо предложение – образец, оригинал; 14. Ценово предложение – образец, оригинал;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разглеждането на подадените оферти ще се проведе на 30.11.2015 г. от 15:00 ч. в кабинета на директора на СОУ”Св. Климент Охридски”-гр.Троян. Възложителят е публикувал цялата документация за участие на адрес:http://statii.svetikliment.com/2013/02/blog-post_23.html Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник. При сключване на договор класираният на първо място участник представя: - Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и - Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2015