Версия за печат

BG-Троян

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ Св. Климетн Охридски, ж.к. Лъгът, За: Марияна Василева, България 5600, Троян, Тел.: 0670 62556, E-mail: skobg@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ Св. Климетн Охридски

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svetikliment.com.

Адрес на профила на купувача: http://statii.svetikliment.com/2013/02/blog-post_23. html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на хранителни стоки за нуждите на СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Троян - 2016 г. " по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1 - Хляб и хлебни изделия Обособена позиция 2 – Зеленчукови консерви, компоти, конфитюри и мармалад Обособена позиция 3 - Месо и месни продукти Обособена позиция 4 – Мляко и млечни продукти Обособена позиция 5 - Плодове и зеленчуци Обособена позиция 6 – Яйца и птиче месо Обособена позиция 7 - Риба Обособена позиция 8 – Други хранителни стоки Доставката ще се осъществява за количество, съобразно нуждите на възложителя. Възложителят ще заявява стоката, предмет на поръчката, с предварителна писмена заявка в рамките на осигурените за целта средства, за срока на договора. Максимално допустимото количество хранителни стоки е посочено във формуляри № 11 ( от 1 до 8), като реално количество ще се определи въз основа на подаваните писмени заявки и ще е съобразено с посещаемостта на училището, за което са предназначени хранителните стоки.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000, 15100000, 15500000, 15600000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробните описания на видовите хранителни стоки и количества са дадени в формуляр № 11/Прилоцение към ценова оферта ( Формуляр № 10) за всяка обособена позиция/.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ "Св. Климетн Охридски" - Троян

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставката ще се осъществява за количество, съобразно нуждите на възложителя. Възложителят ще заявява стоката, предмет на поръчката, с предварителна писмена заявка в рамките на осигурените за целта средства, за срока на договора Максимално допустимото количество хранителни стоки е посочено във Формуляри №11 (от 1 до 8), като реално количество ще се определи въз основа на подаваните писмени заявки и ще е съобразено с посещаемостта на училището, за които са предназначени хранителните стоки. Възложителят не се задължава да закупи стоката до посочената прогнозна стойност и количество. Предаването и приемането на стоката предмет на поръчката ще се извършва между представители на Възложителя и Изпълнителя със следните документи: - Приемо-предавателен протокол на получената стока; - Данъчна фактура за вида и количествата описани в приемо-предавателния протокол; Стойността на Договора за обществената поръчка се определя в лева с ДДС и се предлага от Участника в ценовата му оферта – Формуляр №10 (от 1 до 8). Единичната цена на всяка стока се образува като към базовата цена на САПИ ЕООД в лева с ДДС се прибавя/изважда надценка/отстъпка. Стойността по договора не е постоянна и може да се променя при промяна базовите цени на едро за регион Ловеч на САПИ ЕООД – Формуляри №11 (от 1 до 8). В цената на Договора за обществената поръчка се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. Заплащането на всяка отделна доставка /покупка/ се извършва от Възложителя в лева, чрез банков превод по сметката на Изпълнителя, в срок до 30 дни, считано от датата на издаване на оригинална данъчна фактура придружена с Приемо-предавателен протокол на получената стока. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в публичната покана и документацията за участие. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата подписан от участника – свободен текст, оригинал; 2. Оферта – образец, оригинал ; 3. Представяне на участника – образец, оригинал; 4. При участници обединения - копие на договора за обединение; 5. Декларации по чл.47, ал.1, т.1 б.”а” – „д” и ал.5 от ЗОП – образец, оригинал – 2 бр.; 6. Декларация за участие на подизпълнител/-ли - образец, оригинал; 7. Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на поръчката – образец, оригинал /ако е приложимо/; 8. Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните (за съответната група храни). 9. Удостоверение за регистрация от ОДБХ на транспортното средство на фирмата, удостоверяващо, че същото може да превозва хранителни продукти, ведно с копия от регистрационните талони на МПС. 10. Декларация от участника за разработена и внедрена система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критичните контролни точки, във връзка с изискванията на чл. 18 от Закона за храните – попълва се Формуляр №6. 11. Списък на доставките, еднакви и/или сходни с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата включително предмет, стойностите, датите и получателите - по образец 12. Доказателства за добро изпълнение на доставките, посочени по т.11. 13. Техническо предложение – образец, оригинал; 14.Ценово предложение – образец, оригинал; За всяка обособена позиция се подава отделно Техническо предложение. Когато участник, участва за повече от една обособена позиция, Формуляр № 10/ 1-8/ и Формуляр № 11/1-8/ се представят за всяка от обособените позиции по ОТДЕЛНО.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят предоставя пълен достъп до документацията за участие на адрес: http://statii.svetikliment.com/2013/02/blog-post_23. html Възложителят сключва писмен договор, които включва всички предложения от офертата на класирания на първо място учасник. При сключване на договор класираният на първо място учаснит представя: - Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т. 1 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя. - Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП Разглеждането на подадените оферти ще се проведе на 30.11.2015 г. от 14:00 ч. в кабинета на директора на СОУ”Св. Климент Охридски”-гр.Троян.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/11/2015