Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. Княз Борис І № 2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

" Дейности по информиранe и публичност по проект КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА СМЯДОВО" Дейностите се изпълняват СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M90PO001-2.002-0002-С001 „КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА СМЯДОВО”, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020 Г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000, 22462000

Описание:

Рекламни услуги
Рекламни печатни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

" Дейности по информиранe и публичност по проект КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА СМЯДОВО" Задача №1. Провеждане на две информационни събития. Провеждане на две информационни събития. В началото и преди приключването на дейностите по проекта Задача 2. Изготвяне на информационни материали. Изготвяне на информационен банер/транспарант за проекта - 1 бр.; Изготвяне и поставяне информационни табели за проекта - 2 бр.; плакати - 2 бр.; листовки - 150 бр.; Химикали - 150 бр.; Папки - 150 бр.; Блок-листи - 50 бр.; стикери - 20 бр. Максимално допустимата крайна цена на поръчката е в размер:2700 лв. (две хиляди и седемстотин ) без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2700 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа: ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК и списък на документите, съдържащи се в офертата ; Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката; Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката ; Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП;Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация за изпълнение на обществената поръчка: Участникът следва да е изпълнил за последните три години, считано до датата на подаване на офертата поне една услуга, с еднакъв или сходен предмет, а именно: организиране и провеждане на информационни събития, (услуги за изработване на информационни и/или рекламни материали и/или провеждане на събития, кампании или обществени мероприятия) и да е провел конференция и/или събитие и/или кампания и/или обществено мероприятие за минимум 40 човека.Участникът трябва да разполага със следния екип ангажиран за изпълнение на дейностите предмет на поръчката:Ключов експерт организиране на събития - Ръководител екип:Образователна степен – бакалавър или магистър с инженерна специалност, икономика, право, публична администрация, журналистика или еквиваленти.Професионален опит - минимум 3 години опит в областта на организиране на събития.Участие в минимум 1 проект като Ръководител екип, в областта на организиране на събития.Ключов експерт дизайн и предпечатна подготовка:Образователна степен – бакалавър със специалност полиграфия графичен дизайн, приложни изкуства или еквивалентна.Професионален опит - минимум 2 години опит в областта на дизайна и предпечатната подготовка.Участие в минимум 1 проект, свързан с разработване на рекламни и информационни материали и организиране на събития пресконференции и/или медийни събития и/или публикации в пресата и/или редакция на публикации, статии и др. текстове, предназначени за медийно представяне.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата;Декларация за участието на подизпълнители ; Забележка: Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват имената на подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват и дял в проценти от стойността на обществената поръчка.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител Забележка: Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един. Декларация от членовете на обединението; Декларация за спазването на изискванията за закрила на заетостта, включително и за минимална цена на труда и условията на труд. Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, са Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Декларация във връзка с чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС; Съдържание на ПЛИК № 2: „Техническа оферта”– Образец № 18 следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация при съблюдаване на изискванията от техническите спецификации, изискванията към офертата и условия за изпълнение на поръчката. Към техническото предложение се представя и декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо.Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение на дейностите предмет на обществената поръчка.Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена” Попълва се Образец № 19 „Ценово предложение” и приложение №20;Документите в пликове № 1, № 2, № 3 се представят в един оригинал, едно заверено от участника копие, в писмен вид, на хартиен носител, надлежно подвързани и номерирани по страници, както и всички представени документи и на електронен носител - сканирани в pdf.формат. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания, както и сканирани в pdf.формат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Техническа оценка на предложението (ТП)Тежест на критерия – 40%, включващ срок за изпълнение на поръчката. Финансовата оценка (ФП). Най ниска предлагана цена. Тежест на критерия – 60%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите за участие в процедурата се подават на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2 , тел 05351 2033, факс: 05351 2226 - Информационен център; Офертите ще бъдат отворени на 23.11.2015 г. от 11:00 ч. от комисия назначена от възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/11/2015