Версия за печат

BG-СОФИЯ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРОФ. Н.ШИПКОВЕНСКИ ЕООД, ГР. СОФИЯ, УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ №59, За: КАТЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА, БЪЛГАРИЯ 1377, СОФИЯ, Тел.: 02 9399020, E-mail: cpz_ns@abv.bg, Факс: 02 9818166

Място/места за контакт: ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.cpz-ns.com.

Адрес на профила на купувача: http://cpz-ns.com/профил-на-купувач/отворени-обществени-поръчки/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД за срок от 12 месеца, съгласно условията на Техническата спецификация.Процедурата е разделена на две обособени позиции: позиция № 1: Доставка на медикаменти, Позиция № 2: Доставка на медицински консумативи. Всеки един от участниците може да кандидатства за позиция № 1: Доставка на медикаменти или Позиция № 2: Доставка на медицински консумативи. Няма пречка един участник да участва и за двете обособени позиции. Участниците са длъжни да оферират всички номенклатурни редове на позициите, за които кандидатстват. През целия период на действие на договора изпълнителите нямат право да променят производителя на лекарствения продукт/ консуматив, както и цените с които са участвали и спечелили в процедурата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация. Посоченото количество продукти в приложената спецификация на медикаментите и медицинските консумативи е ориентировъчно за участниците и Възложителят не е обвързан със закупуването на цялото заявено количество продукти, посочено в документацията за участие. Точното количество по вид на доставяните продукти се определя с периодични заявки, съобразно потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50442 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 59 ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД - болнична аптека

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Технически условия за изпълнение на поръчката Заявките за доставка се подават периодично от упълномощено лице на Възложителя на посочен е- mail или факс. Срок за изпълнение на доставката до 24 часа след приемане на заявката и до 2 часа при спешни случаи с транспорт на доставчика и за негова сметка до болничната аптека на „ЦПЗ проф.Н.Шипковенски” ЕООД. Транспортните средства за доставка на стоките трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания. Стоките трябва да имат етикетировка, съгласно ЗЛХПМ, включително да са обозначени датата на производство, производител и срок на годност. Количествата ще бъдат възлагани с писмена заявка в рамките на договореното прогнозно годишно количество по спецификацията към договора. Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да осигури и да поддържа складова наличност от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка в размер на 1/8 част от общото договорено количество. Стоките трябва да са придружени с необходимите документи за качество. Срокът на годност на предлаганите медикаментите и медицинските консумативи, който остава след датата на доставката им до възложителя, следва да бъде не по- кратък от 70% от общия срок на годност, посочен от производителя. Доставката на стоките се удостоверява с подписана от получателя фактура и с приемно – предавателен протокол. Материално-отговорното лице на възложителя може да откаже получаване на стоките или част от същите при установени липси, нарушена цялост на опаковките, несъответствия с подадената писмена заявка, по-малък остатъчен срок на годност от договорения и други явни несъответствия. Възложителят може да предявява рекламации пред продавача за: - явни недостатъци – в тридневен срок от получаване на стоките - за скрити недостатъци – през целия срок на годност на доставените стоки. Възложителят уведомява писмено продавача за наличието на дефекти в доставените стоки веднага след констатирането им. В рекламацията се посочва номера и датата на заявката, датата на доставка, номера и датата на приемно – предавателния протокол, вида на рекламираните стоки, основанието за рекламация и конкретните недостатъци. Изисквания към лекарствените продукти: Трябва да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ – да притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ. Лекарствените продукти следва да имат определена държавно регулирана цена, съгласно чл. 258. ал.1 от ЗЛПХМ. Оферираните лекарства и медицински консумативи следва да отговарят на нормативно установените изисквания за качество: Опаковка и етикетировка – етикетировката следва да бъде поставена на всеки кашон, съответно на всяка отделна опаковка; Лекарствата и медицинските консумативи следва да бъдат доставяни опаковани в оригиналната опаковка на производителя, като тя не трябва да бъде с нарушена цялост или с висока влажност, следва да са опаковани по начин, който да ги запазва от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия или транспорт и да бъдат придружени от листовка за употреба. Минимални изисквания за технически възможности 1. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти – за участниците по позиция № 1; 2. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – за участниците по позиция № 2 3. Участниците следва да притежават Лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински цели - за участниците по позиция № 1; 4. Лекарствените продукти следва да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ – валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ, в случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарственият продукт през съответната година за която се провежда процедурата участникът следва да декларира, че количествата са налични - за участниците по позиция № 1; 5. Лекарствените продукти следва да бъдат с държавна регулирана цена, съгласно чл. 258, ал. 1 от ЗЛПХМ. 6. Сертификати за качество на предлаганите медицински консумативи - за участниците по позиция №2

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/11/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в процедурата е достъпна на интернет сайта на Възложителя - www.cpz-ns.com, в обособен раздел "Профил на купувача". Офертите за участие се подават в деловодството на ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” №59 , ет 6, к-т 1 до изтичане на посочения в поканата срок – 16.30 часа на 23.11.2015г. Офертите ще бъдат отворени в открито заседание в 09.00 часа на 24.11.2015г. в залата на 3-ти етаж ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” №59.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/11/2015