Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас, ж.к.Зорница, ул.Урал № 1, За: Женя Андонова Гочева, Р България 8018, Бургас, Тел.: 056 879066, E-mail: dmcgd_bourgas@abv.bg, Факс: 056 879061

Място/места за контакт: ж.к.Зорница, ул.Урал № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dmsgd-bs.com.

Адрес на профила на купувача: http://dmsgd-bs.com/publicproc/obshtestveni-porachki-publichni-pokani/pp-2015-001-11-11-2015-publichna-pokana-s-predmet-dostavka-na-peleni-za-ednokratna-upotreba-za-nuzhdite-na-dmsgd-vyara-nadezhda-i-lyubov-gr-burgas-2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на пелени за еднократна употреба за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33751000

Описание:

Пелени за еднократна употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Образец № 7.1 от документацията за участие количествата са:1.Пелени за еднократна употреба 2-5 кг.(3-6 кг.) - 15600 бр.; 2. Пелени за еднократна употреба 5-9 кг.(4-10 кг.) -24336 бр.; 3. Пелени за еднократна употреба 7-18 кг. (8-18 кг.) - 82368 бр.; 4. Пелени за еднократна употреба 11-25 кг. (12-25 кг.) - 70928 бр.; 5. Пелени за еднократна употреба над 25 кг. - 3300 бр. Количествата пелени за еднократна употреба са прогнозни, на база справка за предходната година и дневните разходни норми в ДМСГД "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас в зависимост от броя и възрастовия състав на децата.Възложителя си запазва правото за заяви за доставка по-малко или по-голямо количество по позиции в зависимост от броя и възрастовия състав на децата, настанени в ДМСГД "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49133 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДМСГД "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас, ж.к.Зорница, ул.Урал № 1

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно посочени в документацията за участие и приложенията към нея, които могат да бъдат изтеглени от профила на купувача: www.dmsgd-bs.com. Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора по периодични заявки от възложителя; Срок за изпълнение на всяка отделна заявка: До 3 (три) работни дни от датата на заявката; Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) дни след датата, определена за краен срок за приемане на оферти за участие; Участникът, избран за изпълнител на поръчката при подписване на договора следва да представи документи по чл.101е, ал.2 от ЗОП. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик с надпис „Оферта”, наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и лице за връзка и по възможност факс и електронен адрес и съдържа следните документи: 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника или упълномощеното от него лице - оригинал по образец № 1. 2. Представяне на участника, включващо административни сведения за участника с посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката /участник физическо лице представя копие от документа за самоличност/ - оригинал по образец № 2. 3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП - оригинал по образец № 2.1. 4. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП - оригинал по образец № 3. 5. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП - оригинал по образец № 4. 6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /когато е приложимо/ - оригинал по образец № 5. 7. Техническо предложение, ведно с таблица към него - оригинал по образец № 6. 8. Ценово предложение, ведно с единични цени на артикули - оригинал по образец № 7 и образец № 7.1. 9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника, в случай че офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация - оригинал. 10. При участници обединения - заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 11. Митническа/и декларация/и за внос за партидите, от които са представените мостри - заверено копие. 12. Сертификат/и за качество от производителя - заверено копие. Офертата се придружава от мостри /цели пакети пелени за еднократна употреба в оригинална опаковка/, опаковани в кашон. Офертите се подават на следния адрес: гр.Бургас 8018, ДМСГД "Вяра, Надежда и Любов", ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1, Деловодство, до 14:00 часа на 23.11.2015 год. Не се приемат оферти, подадени или получени при възложителя след изтичане на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен плик или такъв с нарушена цялост. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответното обстоятелство се отбелязва в регистъра. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в поръчката, освен ако в срока не представи нова оферта.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

23/11/2015 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В профила на купувача: www.dmsgd-bs.com е публикувана както публичната покана, така и документацията за участие в поръчката, съдържаща подробна информация за изискванията на възложителя, техническа спецификация ( Приложение № 1) с общи и специфични изисквания към пелените за уднократна употреба, образци на документи към офертата (от Образец № 1 до Образец № 7.1. ) и проект на договор (Приложение № 2). Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от назначена от възложителя комисия, съгласно изискванията на чл.101г от Закона за обществените поръчки и вътрешните правила на възложителя.Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Място, дата и час на отваряне на офертите: Сградата на ДМСГД "Вяра, Надежда и Любов" гр.Бургас, ж.к."Зорница", ул."Урал" № 1, конферентна зала, на 25.11.2015 год. в 10:00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/11/2015