BG-Карнобат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Институт по земеделие, Индустриална № 1, За: Станимира Атанасова, инж. Несрин Арнаудова, България 8400, Карнобат, Тел.: 0895 610057, E-mail: iz_karnobat@mail.bg, Факс: 0559 25847

Място/места за контакт: гр. Карнобат, ул. Индустриална № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: iz-karnobat.com.

Адрес на профила на купувача: http://iz-karnobat.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лабораторно оборудване за нуждите на Институт по земеделие - Карнобат по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - "Доставка на вертикален автоклав"; Обособена позиция № 2 - "Доставка на влагоанализаторна везна"; Обособена позиция № 3 - "Доставка на аналитична везна".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38000000

Описание:

Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Вертикален автоклав - 1 бр.; Влагоанализаторна везна - 1 бр.; Аналитична везна - 1 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

14500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко Институт по земеделие - Карнобат, гр. Карнобат, ул. "Индустриална" № 1

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към доставката на апаратурата: 1. Апаратите трябва да бъдат фабрично нови, неупотребявани, недемонстрационни и да отговарят на техническата спецификация, дадена от Възложителя; 2. При доставката апаратите следва да бъдат въведени в експлоатация, както и да бъде проведено обучение на персонала в лабораторията. Всеки участник може да представи оферта за една или повече обособени позиции. При подаване на офертата, участникът представя следните документи: 1. Административни сведения за участника; 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3. Документи удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда офертата, в случай че това не е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено пълномощно/; 4. Документ, установяващ регистрация по ЗДДС, ако участникът притежава такава /копие с подпис, печат и „Вярно с оригинала”/ или декларация, че не е регистриран по ЗДДС; 5. Списък на основните договори за доставка на лабораторна апаратура, изпълнени през последната 1 година; 6. Декларация, че апаратите са фабрично нови, неупотребявани, недемонстрационни; 7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /по образец/; 8. Оригинални проспекти/ каталози или продуктови листи на производителя, придружени с превод на български език, в които да са подчертани и номерирани всички минимално изисквани от Възложителя параметри и еднозначно да става ясно наличието на съответните функции, характеристики или опции; 9. Ценова оферта. 10. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 /по образец/; 11. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и липса на обстоятелството по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /по образец/; 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 13. Декларация за участието на подизпълнители, в случай че участникът предвижда участие на подизпълнители. 14. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва като такъв.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://iz-karnobat.com/ гр. Карнобат, ул. "Индустриална" № 1, 0895/610057, 0888/081048 Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши публично на 26. 11. 2015 г. от 11:00 часа в сградата на ИЗ – Карнобат, гр. Карнобат, ул. “Индустриална” № 1, бл. 1, ет. 2, по реда и условията на чл. 101г, ал. 3 и чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

23/11/2015