Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военно-географска служба- МО, бул. Тотлебен 34, За: Димитър Георгиев Димитров, България 1606, София, Тел.: 02 9224181; 02 9224198, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Място/места за контакт: Военно-географска служба- МО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача: http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поддръжка на специализиран софтуер за дистанционни изследвания на земната повърхност "Erdas Imagine".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000, 50800000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка
Различни услуги по ремонт и поддържане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Лицензионна поддръжка на софтуер за дистанционни изследвания на земната повърхност "Erdas Imagine" - 3 броя лицензи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Троян, ул. "Христо Цонковски" 1, Военен географски център

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията към актуализацията на специализирания софтуер: 1.1 Актуализацията на модула за автоматично разпознаване и извличане на векторна информация за обектите от местността при публикуване на нова версия или обновяване на настоящата версия; 1.2 Актуализацията на модула за обработка на данни, получени от системата LIDAR при публикуване на нова версия или обновяване на настоящата версия; 1.3 Актуализацията на модула за автоматично генериране на цифров модел на релефа / Digital Terrain Elevation Model - DTEM / при публикуване на нова или обновяване на настоящата версия; 2.Изисквания към системното поддържане: 2.1 Поддържане на "Erdas Imagine" за 3 /три/ работни места; 2.2 Отстраняване на проблеми, свързани с некоректна функционалнност на специализирания софтуер в актуалния лиценз; 2.3 Възможност за дистанционно обучение на личния състав и достъп до базата данни за специализирания софтуер с учебни материали и дискусии, следене за нови функционалности на системата; 2.4 Възможност за дистанционни консултации с експерти на фирмата - производител на специализирания софтуер по въпроси и проблеми, възникнали в процес на експлоатация; 2.5 Времето за реакция на изпълнителя за диагностициране на проблемите да бъде до 24 часа след уведомяването за възникването им; 2.6 Срокът за отстраняване на проблема да се съгласува с представител на потребителя на специализирания софтуер, в зависимост от критичността на грешката за работоспособността на специализирания софтуер и сложността за нейното отстраняване. Т.1 и Т.2 да се изпълняваст съгласно изискванията, посочени в Техническата спецификация N ТС С93.1646.13

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София. 2. Участниците представят своята оферта в запечатан непрозрачен плик, върху който пише ОФЕРТА, като се посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, ел. адрес, наименование на обекта на поръчката. 3. Изисквания към съдържанието на офертите / офертите трябва да съдържат най-малко; 3.1 Административни данни за участника; 3.2 Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице-копие от документа за самоличност; 3.3 Декларация за липса на обсоятелствата по чл. 47, ал.9 от ЗОП (по образец, представен на профила на купувача); 3.4 Декларация за липса на обсоятелствата по чл. 55 ОТ ЗОП /за липса на свързаност с друг участник или кандидат (по образец, представен на профила на купувача); 3.5 Техническо предложение ; 3.6 Ценово предложение.Ценовата оферта трябва да е в отделен запечатан, непрозрачен плик в плика с офертата. Цените се формират с и без ДДС и всички др. разходи по услугата. Прогнозната стойност , посочена от Възложителя е за 3/три/ броя лицензи и е с вкл. ДДС; 3.7 Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 4. Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора следва да представи документи, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост); удостоверение, че не е в производство по ликвидация; удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата и община, установени с влязъл в сила акт на комп. орган. 5. Плащането се извършва по банков път по сметка на изпълнителя, в рамките на 30 работни дни след представяне на оригинална фактура и двустранно подписан протокол. 6. Отваряне на офертите - на 23.11.2015г., 10.00ч. в сградата на хотел "Шипка", бул. "Тотлебен" 34А, гр. София.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/11/2015