Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Югозападен университет Неофит Рилски, Ул. Иван Михайлов, 66, За: Мая Бъскова, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 588561, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/public-calls/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на услуги за застраховане

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000, 66512100, 66512220, 66516000, 66515000

Описание:

Застрахователни услуги
Застраховка "Злополука"
Медицинска застраховка
Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно документацията за участие

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В избора за изпълнител на обществената поръчка може да участва българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия и закона. Участникът да притежава валиден лиценз/разрешение за извършване на застрахователна дейност в съответствие с предмета на поръчката. Участниците могат да подават оферта за всяка обособена позиция, но задължително в пълният й обем. В случай, че възложителят придобие нови обекти, предмет на поръчката, през 2015 г. и има необходимост от тяхното застраховане, застрахователят ги застрахова при условията на сключения застрахователен договор. Застраховката се сключва от датата на придобиване/постъпване на МПС, съответното имущество или друго до края на договора. В случай, че е налице основание за изключване от списъците на застрахованите МПС по настоящата процедура (напр. при прехвърляне на собствеността или ползването на дадено МПС), след уведомление от Възложителя, застрахователят намалява дължимите застрахователни премии с остатъка от дължимата премия за съответното МПС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://op.swu.bg/public-calls/ Отварянето на офертите ще се състои на 20.11.2015 година от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, № 66, гр. Благоевград. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел при спазване на установения режим за достъп до сградата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/11/2015