Версия за печат

BG-Цонево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП -гр.Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Недко Баракеров- лесничей при ТП ДГС Цонево, РБългария 9261, Цонево, Тел.: 0886 000528, E-mail: dgsconevo@abv.bg

Място/места за контакт: ТП Държавно горско стопанство Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg..

Адрес на профила на купувача: http://dgsconevo.dpshumen.bg/?p=688.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Застраховане на новосъздадени горски култури срещу рискове , посочени в Приложение №2 към Договор между ТП ДГС Цонево и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за срок от 12 месеца на 95,000 декара новосъздадена горска култура, дървесен вид „церов жълъд”,, по Договор № 03/223/00238/25.04.2013г.. за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони 2007–2013г”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66515000

Описание:

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Новосъздадена горска култура върху обща площ от 95.000 дка, както следва: 1.1. Ръчно засадени през м. ноември 2013г. – 1350 кг церов жълъд на площ от 95.000 дка в отдел/подотдел 255 „11” по ЛУП от 2008 година , представляващ част от имот № 000140 от горска територия – държавна собственост, находящ се в землището на с.Камен дял , община Дългопол; 1.2. Схема на залесяване: 2,3 х 0.7 церов жълъд 1.3. Дървесен вид: церов жълъд 1.4. Данни за отдела: Обща площ на подотдела: 95.000 дка Вид на площта: двегодишна култура Срок на застраховката: 12( дванадесет месеца), считано от дата на издаване на застрахователната полица Застрахователна сума –22103.34 лв Застрахователна премия: пределна стойност в размер на 1000.00лв. (хиляда лева) без ДДС, платима еднократно

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна,ул.Хр.Трендафилов №54

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения (не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта), които отговарят на условията за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност, съгласно Кодекса за застраховането . Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от Комисия по финансов надзор и включващ в съдържанието си всички видове застраховки, предмет на настоящата процедура. Участниците следва да предложат в ценовата си оферта размер на застрахователна премия за ЕДНА ГОДИНА Покрити рискове: градушка, буря и проливен дъжд, пожар на корен, осланяване, измръзване и продължителна суша, болести и вредители Отстраняване на участници от процедурата: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения пределен финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА : предложена най-ниска цена за изпълнение на поръчката, съгласно приложеното към документацията ценово предложение

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Подаване на офертата - Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с адрес за кореспонденция, телефон и факс или електронен адрес и наименование на поръчката в деловодството на ТП „ДГС Цонево” с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 19.11.2015г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес.Комуникацията между страните се извършва в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: по ел. път по реда на закона за електронния документ и ел. подпис, по пощата чрез писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс, връчване на участника, чрез комбинация от тези средства. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, както и следните писмени доказателства: 1. Представяне на участника ( по образец) 2. Заверено копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката .Приложение към техническо предложение- Общи условия за сключване на застраховката. 4. Лиценз, съответстващ на предмета на поръчката; 5. Ценово предложение . Цената на предложението трябва да окончателна и да се определи на базата на приложените към документацията образец на ценово предложение. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 6. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане на проект на договор по приложен образец 7.Декларация за ЕИК по приложен образец 8.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП 9.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 10.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 11. Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки 12.Проект на застрахователна полица Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 т.1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Определеният за изпълнител участник следва да издаде застрахователна полица в срок от 3 /три/ календарни дни, след писмена заявка от Възложителя ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 20.11.2015г. от 11.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/11/2015