Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/, кв. Кремиковци, За: Ива Дойчинова, гл. счетоводител, Република България 1849, София, Тел.: 02 9947023, E-mail: doychinova@ncpedu.net

Място/места за контакт: Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.hrdevelopmenteu.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.hrdevelopmenteu.com/page.php?c=113.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на строително-ремонтни работи в блок С на ЦРЧРРИ в кв. Кремиковци

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

250000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Строително-ремонтни работи в блок С на ЦРЧРРИ в кв. Кремиковци

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Списък - Декларация (Приложение № 5), съдържащ списък на основните договори за строителство през последните пет години Участниците следва да са изпълнявали еднакви или сходни договори през последните пет години. В офертата се прилага Списък на строителството, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените работи (по образец). Участникът следва е да е изпълнил поне три обекта сходни с предмета на обществената поръчка – проектиране и строителство и/или строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради. Забележка: *сходно с предмета на обществената поръчка – проектиране и строителство и/или строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради. Изискването се въвежда с цел гарантиране на качественото изпълнение на обществената поръчка чрез избиране на изпълнител с признат опит в предоставянето на услуги от областта на тази част от предмета на поръчката. 1.1 Участникът следва да разполага с екип за изпълнение на поръчката: лица, които извършват техническото ръководство при изпълнение на ремонта, включително лица, отговарящи за контрола на качеството (ръководни служители), както и работници и служители (специалисти и технически правоспособен персонал). Минималният състав на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, със следните квалификация и професионален опит (Попълват се Приложения 6а, 6б и 6в): Ръководител на екипа за обекта - «строителен инженер» със специалност ПГС/ССС(или еквивалентна) или архитект или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: не по-малко от 5 (пет) години опит на позиция ръководител на строеж при строителството на сгради или ръководител екип при стоителство на сгради или технически ръководител на поне три обекта. Технически ръководител – да притежава квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от Закона за устройство на територията /или еквивалент/; минимум 5 години опит в областта. Експерт - контрол върху качеството: диплома от завършено висше образование, квалификация строителен инженер; да притежава сертификат/удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент; Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - 1 брой; Общ професионален опит: да притежава не по-малко от 3 (три) години опит на такава позиция и валиден сертификат за КБЗ.; 2. Участниците следва да притежават Застраховка за професионална отговорност по чл.171 ал.1 от Закона за устройство на територията. В офертата се прилага копие от Застраховката и декларация от представляващия участника за осигуряването на такава застраховка за срока на договора. 3.Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя. Участниците следва да са вписани в регистъра за изпълнение на строежи по чл.137 ал.1 т.4 буква „д” от ЗУТ. За чуждестранни участници вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено. 4.Документ, доказващ членството на участника в Строителната камара-нотариално заверено копие; регистрация в строителната камара за изграждане на строежи от четвърта категория, буква “б”, съгласно чл. 8, ал. 2, т. 4 и чл. 9 от Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция 45 “Строителство”. Продължава в Раздел "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Показател ТПП - Техническо предложение за проектиране - до 30 т. Подпоказатели: ТПП1 Обосновка на проектантската задача ТПП 2 Методология за решаване на проектантската задача 2.Показател СРП - Срок за изработване на проекта – до 10 т. 3. Показател ЦП - Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР– до 20т Подпоказатели: ТП 1 - Средна часова ставка; ТП 2 - Допълнителни разходи за труд; ТП 3 - Допълнителни разходи за транспорт и механизация; ТП 4 – Доставно - складови разходи за материали; ТП 5 – Печалба 4.Показател РПИ-Работна програма за изпълнение на ремонтните дейности– до 30 т. 5.Показател ЦИ - Предлагана цена за изпълнение на договора – до 10 т. Офертите се оценяват въз основа на комплексна оценка (КО) по следната формула: КО = ТПП + СРП + ЦП + РПИ + ЦИ За икономически най-изгодна оферта се определя офертата, събрала най-голям брой точки, като максималният възможен брой точки е 100.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/11/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

5.Участниците следва да притежават следните сертификати: -по стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен, с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица. -по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен, с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица. -по стандарт OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалентен, с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица. -по стандарт OHSAS 50001:2011 за внедрена система за управление на енергийните характеристики и контрол и намаление на енергийлното потребление или еквивалентен, с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица. Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 6.Участниците следва да приложат Декларация за гаранционните срокове на отделните видове строително-монтажни и строително-ремонтни работи. 7. Протокол за оглед. Участниците следва да посетят строителната площадка и да се запознаят с условията на място, за да могат обективно да оценят на своя отговорност, за своя сметка и риск всички необходими фактори за подготовката на офертите си и изпълнението на договора. Оглед на обекта (посещение на строителната площадка) от предмета на поръчката с представител от администрацията на Възложителя може да се извършва всеки работен ден до крайния срок за получаване на оферти посочен в поканата за настоящата обществена поръчка, след предварителна заявка от минимум два дни, в писмена форма свободен текст, подадена до Възложителя. След извършване на огледа се съставя протокол двустранно подписан – Възложител и участник в процедурата. Оферта на участник, който не е извършил оглед на обекта, няма да бъде разглеждана. Участниците могат да получат пълен достъп до документацията на интернет адрес http://www.hrdevelopmenteu.com/page.php?c=113 Място за подаване на офертите: Офертите се подават вДеловодството на ЦРЧРРИ в кв. Кремиковци, в запечатан непрозрачен плик с надпис: Оферта за „Извършване на строително-ремонтни работи в блок С на ЦРЧРРИ в кв. Кремиковци, име на участника, адрес, телефон, факс и по възможност електронна поща. Отварянето на офертите от назначена от Възложителя комисия ще се извърши в 09:30ч. на 19ноември 2015г. в сградата на ЦРЧРРИ. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на МТСП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2015