Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на ръчни механични и електромеханични инструменти, брави, катинари и приспособления, по приложена примерна спецификация, периодично, след заявка, в която ще бъдат посочвани необходимите номенклатурни позиции и количества, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договора с избрания за изпълнител участник, франко складова база на "ВиК" ЕООД - Пловдив, бул. "Шести септември" № 250. Всяка доставка да бъде изпълнена в срок не по-дълъг от 5 (пет) работни дни и да бъде придружена със сертификати за качество и други документи, изискуеми за подобен вид стока. Възложителят ще заплаща всяка доставка в срок от 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42652000, 44512000, 44521000

Описание:

Ръчни електромеханични инструменти
Различни ръчни инструменти
Различни катинари и брави


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Посочените количества и номенклатурни позиции в приложената към настоящата покана Примерна техническа спецификация са ориентировъчни, за едногодишен период. Възложителят си запазва правото да променя както номенклатурните позиции, така и ориентировъчните количества в зависимост от своите нужди и възможности. Стойността е прогнозна и не е задължителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Складова база на Възложителя - гр. Пловдив, бул. "Шести септември" 250

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и в приложена Примерна техническа спецификация, които могат да бъдат намерени в досието на поръчката, раздел Публични покани на Профил на купувача. 2. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 3. Всеки участник трябва да участва за целия обем на предмета на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена, в лв., без ДДС, франко складова база на „ВиК” ЕООД – Пловдив – бул. „Шести септември” № 250 - 70 точки. Този критерий се изчислява по следната формула: К1 = (К1минимална/К1конкретна)*70 На оценка подлежи общата стойност (К1), т.е. сумата от единичните цени за всички номенклатурни позиции, посочени в Примерната техническа спецификация. В случай, че бъдат предложени няколко единични цени от различни производители на един и същ артикул, за прилагане на формулата ще се използва средна цена на този артикул. Участниците са длъжни да се съобразят с изискването на Възложителя да посочат единични цени за всяка една от номенклатурните позиции, посочени в Примерната техническа спецификация. За позиции 17, 18 и 37 вкл., да се предложат средни цени. В случай, че участниците не посочат единична цена за някоя от номенклатурните позиции, офертата им няма да подлежи на разглеждане и оценка. В случай, че предложената цена (К1) от офертата на даден участник е с повече от 20 % по-ниска от средната цена на останалите оферти, същата няма да подлежи на разглеждане и оценка. •К2 – Гаранционен срок на ръчните електрически и акумулаторни инструменти – в месеци – тежест 30 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К2 = (К2конкретен/К2максимален)*30 Участниците следва да предложат гаранционен срок в месеци за поз. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 и 76 от Техническите спецификации. В случай че гаранционните срокове за различните номенклатурни позиции са различни за прилагане на формулата ще се използва среден гаранционен срок от всички предложени от участника срокове. Участниците да приложат копия на документи (гаранционни карти, сертификати, документи за произход и др.), удостоверяващи предложените гаранционни срокове. КО = К1 + К2 Крайната комплексна оценка, КО, не може да бъде по-висока от 100 точки. Офертата, събрала най-висок брой точки, ще бъде класирана на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/11/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 19.11.2015 г. (четвъртък) в 14,00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в досието на поръчката в "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2015