Версия за печат

BG-гр. Копривщица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Копривщица, ул. Любен Каравелов № 16, За: Павлина Динчова Азманова - Доганова, Република България 2077, гр. Копривщица, Тел.: 0885 897377, E-mail: info@koprivshtitca-bg.com

Място/места за контакт: Община Копривщица, гр. Копривщица, ул. Любен Каравелов №16

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.koprivshtitsa-bg.com.

Адрес на профила на купувача: http://koprivshtitsa-bg.com/bg/municipality/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата процедура е „Извършване на текущ ремонт на помещенията, в които ще се предоставят услуги на представителите на целевите групи по проект „Предоставяне на социални услуги по процедура „Независим живот“ от община Копривщица № ВG05М9PO001-2.002-0067-С001 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В обхвата на ремонтните работи попадат следните помещения, част от сградата на общината: тоалетна -1 бр., баня – 1бр., съблекалня - 1бр., антре и стая – 1бр. Предвижда се демонтаж на всички амортизирани облицовки по стени и функционално решение за обработката им, цялостно изкърпване, подновяване и боядисване на съществуващите мазилки по стени и тавани, подмяна на съществуващи амортизирани подови настилки, във всички помещения, нови подови и стенни облицовки, подмяна на електрическите контакти и ключове, подмяна на стари дървени врати - Подробно описани в техническото задание.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Копривщица, УПИ ІІ-774, кв.67 по плана на гр.Копривщица от 1987год. /ПИ с идентификатор 38558.5.264 по КК на гр.Копривщица/

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да има изпълнени поне 3 (три) строителства през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, сходни с предмета на поръчката. Сходни с предмета на поръчката са изпълнение на строително ремонтни дейности, и/или основни ремонти и/или текущи ремонти и/или реконструкция и/или довършителни работи. Доказва се с: Декларация – справка, в която се посочват публичните регистри, в които се съдържа информация за въвеждането на строежите в експлоатация, данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, Удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, Копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности. 2. Участникът трябва да разполага с екип от физически лица, притежаващи необходимата професионална квалификация, за изпълнението на дейностите, включени в обхвата на обществената поръчка, но не по-малко от следните специалисти: Ключов експерт “Технически ръководител”, който да отговаря на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ: – да е лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект“ или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" Общ професионален опит - Минимум 1 година общ професионален опит; Да има поне 1 г. опит като технически ръководител при извършване на строително ремонтни дейности, и/или основни ремонти и/или текущи ремонти и/или реконструкция и/или довършителни работи. Ключов експерт Координатор/специалист по безопасност и здраве: Квалификация - висше образование - "строителен инженер" или еквивалентно; Да притежава удостоверение „Специалист по БЗР” или „Координатор по безопасност и здраве” или еквивалентен документ; Специфичен опит - Минимум 1 година опит като „Координатор” или „Специалист” по безопасност и здраве. Ключов експерт по контрол на качеството в строителството: Квалификация - висше образование - "строителен инженер" или еквивалентно; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството. Специфичен опит - минимум 1 г. професионален опит като контрол по качеството в строителството.Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на физическите лица, с които участникът ще разполага за изпълнение на поръчката, в които се посочва подробно информацията удостоверяваща съответствието на експерта с минималните изисквания на Възложителя. 3. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи първа група, четвърта категория и/или пета категория. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство. В случай че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава валиден еквивалентния документ, посочен в предходния абзац, то същия прилага декларация, че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.Доказва се със: Заверено от участника копие на удостоверение, издадено от компетентни органи съгласно националното законодателство на страната, където участникът е установен, доказващо регистрацията му в професионалните или търговски регистри на страната.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерий за оценка на предложенията е икономически най-изгодна оферта, съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП, при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 1. Показател „Работна програма” (РП) 2. Показател „Предлагана цена” (ОЦ) 3. Показател „Срок на изпълнение” (СИ) 4. Показател „Предложен гаранционен срок” (ГС) Комплексна оценка (КО) = РП + ПЦ+ СИ + ГС Показател – „Работна програма” (РП) Максимален брой точки по този показател - 40 т. Показател „Предлагана цена” (ОЦ) Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки 30 . Рmin ОЦ= -------- х 30, където Рn Показател „Срок на изпълнение” (СИ) Показател „Срок на изпълнение” е с максимален брой точки 15. СИ min СИ = -------- х 15, където СИ /предложен от конкретния участник/ Показател „Предложен гаранционен срок” (ГС) Показател „ГС” е с максимален брой точки 15т. ГС /предложен от конкретния участник/ ГС = -------- х 15, където ГС max

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП. Кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Като трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. Офертата се подава в един оригинал на хартиен носител. Дата, час и място на отваряне на офертите- 19.11.2015 г. от 13:30 часа в заседателната зала на административната сграда на община Копривщица. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката са публикувани в електронен вид в Профила на купувача на официалната страница на Възложителя- община Копривщица: http://www.koprivshtitsa-bg.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2015