Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална спортна академия „Васил Левски”, Студентски град, Ректорат - Национална спортна академия „Васил Левски”, За: Емилия Симова, Република България 1700, София, Тел.: 02 4014399, E-mail: library@nsa.bg

Място/места за контакт: Студентски град, Сграда Ректорат - Библиотека

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонамент и доставка на периодични издания на руски език и западни езици за 2016 г. - 2

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79980000

Описание:

Услуги по абонамент за вестници и периодични издания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

64 – шахматное обозрение; Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры; Вопросы психологии; Легкая атлетика; Лечебная физкультура и спортивная медицина ; Педагогика ; Психологический журнал; Теория и практика физической культуры; Физиотерапия, бальнеология и реабилитация; Физическая культура в школе ; Физическая культура: воспитание, образование, тренировка; Coach and athletic director; Dance magazine; Iaaf new studies in athletics; International gimnast; International journal of sport medicine; Handball training; Quest; Joperd; Journal of sport & exercise psychology; Leistungssport; Research quarterly for exercise and sport; Muscle and fitness; Sport, education and society; Sport medicine (print+online); Swimming world magazine; Triatlete. Прогнозна стойност 14000 лева без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

14000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Академична Библиотека на НСА, находяща се в сградата Ректората на НСА „Васил Левски”, Студентски град, гр.София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ДОСТАВЧИКЪТ ще бъде задължен да доставя изданията в сградата на АБОНАТА за своя сметка и на свой риск, не по-късно от 60 /шестдесет/ календарни дни от деня следващ отпечатването им или тази посочена на корицата за дата на издаване. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да доставя изданията по опис, в опаковка предпазваща ги от неблагоприятни външни влияния (овлажняване, замърсяване и т.н.) и повреждане при транспортиране при осъществяване на доставката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/11/2015 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участника следва да представи: 1. Декларация административни и банкови сведения (по образец). 2. Декларация за валидност на офертата 3. Техническо предложение (по образец). 4. Ценова оферта (по образец). 5. Проектодоговор в три екземпляра (по образец). 6. Валиден Сертификат ISO 9001:2008 с обхват сходен с предмета на поръчката или еквивалент, издаден на името на участника. 7. Декларация за липса на задължения към издателите на изданията предмет на поръчката. Кандидатите могат да подават своите предложения лично, по поща или по куриер всеки работен ден на адрес: София, Студентски град, НСА Сграда Ректорат ет.1 ст.111 „Деловодство” в срок до 09.00 часа на 19.11.2015 г. Подадените след този час предложения за участие, включително и такива, чрез куриери и пощи няма да бъдат приемани за разглеждане, а участниците няма да бъдат допуснати до участие в процедурата. Дата, час и място на отваряне на офертите: 09.30 часа на 19.11.2015 г. Заседателна зала на Ректората, ет.3, НСА « Васил Левски», Студентски град, гр. София.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2015