Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна опера - Пловдив, ул. Гладстон 15, Градски дом на културата, За: Пенка Вучкова - главен счетоводител, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 632274, E-mail: office@ofd-plovdiv.eu, Факс: 032 633945

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://operaplovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://operaplovdiv.bg/publicprocurement/details/id/2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е предоставянето на услуги по дизайн и предпечат на информационни и рекламни материали на Държавна опера – Пловдив съгласно т. 1 от Указанията за участие в обществената поръчка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79930000, 79820000

Описание:

Услуги на специализирания дизайн
Услуги, свързани с печатането


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Конкретните видове и количества на услугите по дизайн и предпечат на информационни и рекламни материали ще бъдат определяни от Възложителя в писмени заявки. Възложителят заявява необходимите видове и количества услуги по дизайн и предпечат на информационни и рекламни материали съобразно възникналите потребности. Възложителят не е задължен да извършва заявки до пълната прогнозна стойност на обществената поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнението на поръчката са подробно разписани в Указанията за участие в обществената поръчка. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация, на които трябва да отговаря участникът, за да бъде допуснат до участие в обществената поръчка: - Участникът трябва да има опит при изпълнението на услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, включително да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 3 /три/ услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката. Сходни с предмета на поръчката са услуги по дизайн и/или предпечат на рекламни или информационни материали. - Участникът трябва да разполага с не по-малко от 3 /три/ лица, отговорни за извършването на услугата, притежаващи следната образователна и професионална квалификация и професионален опит: Ръководител проект – завършено висше образование, образователно-квалификационна степен магистър по плакат и визуална комуникация или еквивалентна; минимум 5 /пет/ години професионален опит в сферата на графичния дизайн; умения и познания в следните сфери: приложна графика, шрифт, калиграфия, типография, рисуване, живопис. Графичен дизайнер - дипломиран художник-бакалавър, специалност Графичен дизайн или еквивалент; минимум 3 /три/ години професионален опит в сферата на графичния дизайн; умения и познания в следните сфери: приложна графика, шрифт, калиграфия, типография, рисуване, живопис. Фотограф - минимум 3 /три/ години общ професионален опит. - Участникът трябва да има на свое разположение оборудвано фото студио, висок клас пълноформатен (full frame) фотоапарат, минимум 3 бр. висок клас обективи с различни фокусни разстояния и професионално фотографско осветление. - Участникът трябва да разполага с легален софтуер за изпълнение на поръчката - Adobe Creative Suite или еквивалент.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПОКАЗАТЕЛ 1 – Срок за изпълнение на услуга по дизайн и предпечат на 1 бр. информационен или рекламен материал след подадена заявка от възложителя – тежест 20 %. Показател 2 – Качество на техническото предложение - тежест 40% Показател 3 - Предлагана цена – тежест 40 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, в оригинал, подписан и подпечатан от участника. 2. Представяне на участника по Образец №1, в оригинал, подписан и подпечатан от участника. 3. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 4. Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (ако е приложимо) - оригинал или нотариално заверено копие. Когато обединението е регистрирано в регистър Булстат, се представя копие на документа за регистрация на обединението. 5. Декларация/ии по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, изготвена/и по Образец № 2. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители тази декларация се представя за всеки от тях. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице тази декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Образец № 3). 7. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в поръчката, делът на тяхното участие и дейността, която ще извършват, в случаите, когато участникът предвижда участието на подизпълнители, изготвена по образец № 4 и Декларация за съгласие за участие в поръчката като подизпълнител и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители, изготвена по образец № 4а (ако е приложимо); 8. Декларация от участника, че е съгласен с клаузите на проектодоговора /Образец № 5/. 9. Списък на услугите еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка /Образец № 6/, придружен от заверени копия на препоръки за добро изпълнение и/или удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган и/или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата по поне три от посочените в списъка договори. 10. Декларация, съдържаща списък на лицата, които ще отговарят за извършването на услугата /Образец № 7/, придружена от професионални автобиографии на експертите. 11. Декларация по чл.51, ал.1, т.9 от ЗОП за техническото (фотографско) оборудване, налично и предвидено за изпълнение на поръчката /Образец № 8/. 12. Заверено копие на сертификат или фактура за закупен легален софтуер за изпълнение на поръчката - Adobe Creative Suite или еквивалент. 13. Изрично, нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация или споразумението, с което се създава обединението – когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) - в оригинал. 14. Техническо предложение /Образец № 9/, подписано и подпечатано от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно, с приложени към него примерен проект на афиш за представление /произволно избрано от участника/ и на брошура с програма, съгласно параметрите в техническата спецификация. 15. Ценово предложение /Образец № 10/, подписано и подпечатано от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно. Ценовото предложение на участника представлява предлаганата от него цена в лева, с включени ДДС и всички разходи по изпълнение на услугата. Отварянето на офертите ще се извърши на 16.11.2015 г., в 10:00 ч., в кабинета на главния счетоводител на Държавна опера - Пловдив, находящ се в сградата на Градски дом на културата, ул. "Гладстон" № 15, гр. Пловдив.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/11/2015