Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военно-географска служба - Mинистерство на отбраната, Бул. Тотлебен № 34, За: Красимир Маринов Моновски, Р България 1606, София, Тел.: 02 9224182, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Място/места за контакт: Военно-географска служба - МО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача: http://mgs.armf.bg/obshestveni_porachki/9.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка хардуер за нуждите на ВГЦ”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- оптично устройство – DVD- 1бр.; - суич 24 портов – 3бр.; - суич 8 портов-10 бр.; - шкаф 06 U w600/d450/h360 canovate – 1 бр.; - sas контролер с кабел – 1 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

2400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

в.ф 24 430, гр. Троян ул. "Христо Цонковски" 1

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основните характеристики на продуктите да отговарят на изискванията посочени в техническата спецификация ТС ДОП 15/2015 г., публикувана на профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Мястото за получаване на офертите:Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София 2. Участниците представят своята оферта в запечатан непрозрачен плик, върху който пише ОФЕРТА, като се посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, електронен адрес, наименование на обекта на поръчката за които участвуват. 3. Изисквания към съдържанието на офертите/ Офертите трябва да съдържат най-малко: 3.1. Административни данни за участника; 3.2.Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23, от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност. 3.3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП ( по образец, представен на профила на купувача); 3.4 Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат по чл. 55, от ЗОП ( по образец, представен на профила на купувача); 3.5. Техническо предложение( по образец, представен на профила на купувача); 3.6. Ценово предложение; .Ценовите предложения да бъдат посочени поотделно и общо за всички изделия с и без ДДС,като бъдат поставени в един плик. 3.7. Срокът за валидност на офертата - не по- малък от 60 (шестдесет) дни; 4. Участникът, определен за изпълнител при подписване на договора следва да представи документи удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП ; удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и общината, установени с влязъл сила акт на компетентен орган. 5. Плащането се извършва до 30 дни след доставката удостоверена с фактура и приемо - предавателен протокол; 6. Цените се формират без и с включен ДДС и всички други разходи по доставката. Прогнозната стойност, посочена от възложителя включва ДДС. 7. Отварянето на офертите на - на 20.11.2015 г. 10. 00 ч. в сградата на хотел "Шипка", бул. "Тотлебен 34А.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/11/2015