Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на крепежни изделия за нуждите на “ВиК” ЕООД – Пловдив, периодично, след заявка, в която ще бъдат посочвани необходимите номенклатурни позиции и количества, за срок от 2 (две) години от датата на подписване на договора с избрания за изпълнител участник, франко складова база на "В и К" ЕООД – Пловдив – гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250. Всяка доставка да бъде придружена със сертификати за качество и други документи, изискуеми за подобен вид стока. Възложителят ще заплаща всяка доставка в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършването й, представяне на приемо-предавателен протокол и фактура. Примерните номенклатурни позиции и ориентировъчните количества са описани в приложената Примерна техническа спецификация и са за двугодишен период. Възложителят си запазва правото да променя количествата и номенклатурните позиции съобразно своите нужди. Предлаганите от участниците стоки да бъдат с високо качество, като се представят за доказателство Сертификат за качество и произход на предлаганите крепежни изделия и Декларация за съответствие на крепежните изделия с посочените в Примерната техническата спецификация стандарти. В случай, че посочените документи не са на български език, то следва да се приложи към всеки един от тях и копие на превода на български език, извършен от заклет преводач. Участниците са длъжни да посочат марката/производителя на всяка от предлаганите от тях стока. Срокът на доставка да бъде не по-дълъг от 5 (пет) работни дни след получаване на писмена заявка от Възложителя с приложена спецификация – уточнени по вид и количества стоки. Участниците да разполагат с магазин и/или складова база на територията на гр. Пловдив – собствени или наети.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44531400, 44531600, 44531300

Описание:

Болтове
Гайки
Самонавиващи се винтове


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точните количества не могат да бъдат посочени към момента, тъй като заявките ще бъдат съобразно потребностите на Възложителя през двугодишнияпериод. Посочената стойност е максимално възможната, но не е задължителна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и Примерната техническа спецификация, които могат да бъде намерени на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в "Профил на купувача", категория Публични покани. Всеки участник е длъжен да участва за целия обем на поръчката. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите ще бъдат оценявани на база най-ниска средна цена, която трябва да е записана цифром, с точност до втория десетичен знак, в лева, без ДДС, и да включва всички разходи на участника по изпълнение на поръчката, включително доставката до складова база на „ВиК” ЕООД - Пловдив – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250. Участник, предложил оферта с най-ниска средна цена, ще бъде класиран на първо място и ще бъде оценен с максималния брой точки – 100. За оценяване на офертите на останалите участници ще се приложи следната формула: К1ср. = (К1ср. минимална/ К1ср. конкретна)*100 На оценка подлежи средната цена, получена като сумата от стойностите (единичните цени, умножени по ориентировъчните количества за съответните номенклатурни позиции), се раздели на броя на номенклатурните позиции, посочени в Примерната техническа спецификация, по начина, указан в Образец 2 – „Предлагана цена”, който е неразделна част от настоящата покана. В случай, че бъдат предложени няколко единични цени от различни производители на един и същ артикул, за прилагане на формулата ще се използва средна цена на този артикул. Участниците са длъжни да се съобразят с изискването на Възложителя да посочат единични цени за всяка една от номенклатурните позиции, посочени в Примерната техническа спецификация, стойност по всяка номенклатурна позиция (ед. цена умножена по количество), обща цена и средна цена. За позиции 88, 89, 90, 96, 97, 98, 99 и 100 да се посочат средни цени. В случай, че участниците не се съобразят с това изискване на Възложителя, офертата им няма да подлежи на разглеждане и оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/11/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 19.11.2015 г.(четвъртък) в10.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в "Профил на купувача", категория Публични покани, раздел "Доставка на крепежни изделия за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив”. При отваряне на офертите имат право да присъстват участниците или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/11/2015