Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. Княз Борис І № 2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.smyadovo.bg/bg/profil_kupuvacha..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на Община Смядово. ДОСТАВКАТА СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M90PO001-2.002-0002-С001 „КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА СМЯДОВО”, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020 Г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34115200

Описание:

Моторни превозни средства за превоз на по-малко от десет пътника


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на един брой нов автомобил необходим за осъществяване на дейностите на Община Смядово.ДОСТАВКАТА СЕ ИЗВЪРШВА СЪГЛАСНО ДОГОВОР ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG05M90PO001-2.002-0002-С001 „КАЧЕСТВЕНА ГРИЖА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ В ОБЩИНА СМЯДОВО”, ФИНАНСИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ЧРЕЗ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ”РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014 – 2020 Г.” 1. Техническа спецификация: Минимални изисквания към новия автомобил: 1. Работен обем на двигателя –мин.2000 куб.см./макс. 2200 куб. см. 2. Вид гориво – дизел 3. мощност – мин. 90 кВт./ макс. 100 кВт. 4. Скоростна кутия – 6-степенна, механична 5. Среден разход – максимум 8.0л./100км. 6. Брой места – 8+1+1 /8 пътници, водач и 1 място за инвалидна количка/, вид автомобил - пътнически 7. Брой врати - 5 8. ABS – антиблокираща система на спирачките или еквивалент 9. AFU – система за подпомагане при внезапно спиране или еквивалент 10. ESP – електронна стабилизираща програма със спирачен асистент или еквивалент 11. Въздушна възглавница за водача 12. Предни и задни дискови спирачки 13. Бордови компютър 14. Хидроусилвател на волана или еквивалент 15. Хронотахограф цифров или еквивалент 16. Фарове за мъгла 17. Електрически предни стъкла 18. Климатик 19. Отопление на стъклата на задните врати 20. Централно заключване с дистанционно управление 21. Тонирани стъкла 22. Цвят – металик 23. Специализирано сертифицирано оборудване за инвалидна количка 24. Сгъваема ръчна алуминиева рампа при задните врати 25. Електро-хидравлична алуминиева платформа 26. Отоплител дизелов, 2kw, независим от двигателя на автомобила Други изисквания: - Участникът трябва да е оторизиран от производителя на автомобила/или негов представител за Р. България. Удостоверява се, чрез прилагането към офертата на оторизационно писмо или еквивалентен документ с доказателствена стойност. - Минимум две годишна гаранция на автомобила. Максимална прогнозна стойност 62000 лв./шестдесет и две хиляди/ без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

62000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всяка оферта трябва да съдържа: а) Подписан списък на всички документи, съдържащи се в офертата на Участника; б) Оферта по образец №1. в) Документ за регистрация (заверено от участника копие) или Декларация за единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (заверена от участника) - за българско юридическо лице образец №2; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство (заверено от участника копие), а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност (заверено от участника копие); г) Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки по образец №3; Декларация се представя от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод от „заклет” преводач. д) Декларация по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки по образец №4; Декларация се представя от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП. е) Декларация за приемане на условията на проектодоговора, по образец №5; Когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод. ж) Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец №6, за която участникът подава оферта; з) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия и управляващия участника, съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата; и) Споразумение за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице). Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие, и да съдържа задължително информация за представляващия обединението; й) Ако в споразумението не е определено лицето имащо право да подаде офертата следва да се представи Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението); Съдържание на ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” : а) „Техническа оферта”– Образец № 8 следва да бъде изготвено по приложения образец към настоящата документация. Към техническото предложение се представя и декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, ако е приложимо. Съдържание на ПЛИК № 3 „Предлагана цена” Попълва се Образец № 10 „Ценово предложение” Участници, които по какъвто и да е начин, са включили някъде в офертата си извън Плик „№ 3" - с надпис "Предлагана цена" елемент/и, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в настоящата процедура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите за участие в процедурата се подават на адреса на Възложителя - гр. Смядово, пл. ”Княз Борис I” № 2 , тел. 05351 2033, факс: 05351 2226 - Информационен център; Офертите ще бъдат отворени на 17.11.2015 г. от 11:00 ч. от комисия назначена от възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/11/2015