Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Д-р Иван Селимински -Сливен АД, Сливен, За: Радост Симеонова - Организатор- Маркетинг ОПД, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611701, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Място/места за контакт: ул. Христо Ботев №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mbal.sliven.info.

Адрес на профила на купувача: zop.mbal.sliven.net.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински- Сливен " АД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09132000, 09134200

Описание:

Бензин
Дизелово гориво


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Приблизителния обем на разходваното количество за една година по видове е както следва: Бензин А 95 – 8 900 литра Евродизел - 13 200 литра

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ"Д-р Иван Слимински" АД - гр.Сливен, бул."Христо Ботев" № 1

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Представяне на участника /Приложение № 2/; 3. Ако участника е чуждестранно лице - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство; Участниците представят с офертата си и следните документи: 1. Попълнен образец на техническо предложение /Приложение № 3/; 2. Декларации за отсъствие на обстоятелства по чл.47 ал. 9 от ЗОП /Приложение 4/; 3. Декларация за ползване или не ползване на подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие /Приложение № 5/; 4. Декларация за съгласие за участие на подизпълнители /Приложение № 6/; 5. Попълнен образец на ценово предложение /Приложение № 7/ Ценовото предложение следва да бъде представено на хартиен носител, с подпис и печат на участника. Ако участникът е физическо лице, ценовото предложение само се подписва от участника. Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 1. Горивата, предмет на настоящата публична покана трябва да са съпроводени със сертификат за качество / Декларация за съответствие на качеството на течните горива/ издаден от производителя, изработен на база изискванията на БДС , ISO или еквивалентно. . - Доставяното дизелово гориво трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива,условията, реда и начина за техния контрол. - Доставеното бензиново гориво трябва да отговаря на изискванията за качество съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол. 2. Участникът трябва да притежава търговски обекти - бензиностанции за продажба на автомобилни горива на територията на областите – Сливен, Стара Загора, Ямбол, Хасково, основните пътни артерии и магистрали и в големите градове, където може да се зарежда безкасово. Това обстоятелство се доказва с представянето на Декларация - списък на бензиностанции – свободен текст; 3. Търговските обекти на участника трябва да разполагат с необходимата система за безналично плащане, чрез електронни карти; 4. Документ /акт за собственост, договор за наем и др./, удостоверяващ факта, че участникът притежава собствена или наета бензиностанция на територията на гр. Сливен, чрез която ще изпълнява поръчката / заверено от участника копие/. Горивата да се доставят до собствена или наета от участника бензиностанция на територията на гр.Сливен и се използват за автомобилите на лечебното заведение. 5. Всеки участник задължително участва за двата вида гориво, предмет на поръчката. 6. Доказателства, че участникът е упълномощен представител и/или дистрибутор на производител/и/ на горива в България – договори, оторизационно писмо и др.; 7. Участникът следва да издава фактура за извършените доставки на течни горива, в срок до 5 /пето/ число на месеца, следващ отчетния. Фактурите следва да са придружени с описи, които да съдържат следните данни за заредените горива:, регистрационен номер на МПС, дата и час на зареждане, бензиностанция (адрес), количество и вид на зареденото гориво, стойност на зареденото гориво, подпис на водичите на МПС, извършили зареждането.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Най ниска цена”. Методиката за определяне на общата най-ниска цена за двата вида гориво, предмет на поръчката е следната: Предложена цена – максимум 100 т., Цmin.-средна К1 = ---------------------х 100, където Цх-средна Цmin-средна.- най-ниската предложена средна цена за двата вида гориво от оферентите; Цх--средна.- предлаганата от оферента средна цена за двата вида гориво. Забележка: Цх-средна = / К1.1 х N1 / + / К1.2 х N2/ делено на Nобщо където: К1.1. – предлагана цена за 1 литър Бензин А-95 без включен ДДС; К1.2. – предлагана цена за 1 литър Евродизел без включен ДДС. N1 – 8 900 - прогнозно количество литри Бензин А-95 за 1 година N2 - 13 200 - прогнозно количество литри Евродизел за 1 година Nобщо – 22 100 – общо прогнозно количество в литри за двата вида гориво за 1 година.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/11/2015 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Офертата се представя в непрозрачен плик, с посочен върху него адрес за кореспонденция и телефон, по възможност факс и електронен адрес и надпис "Оферта по публична покана за „“Доставка на Бензин А 95 и Евродизел, чрез собствена или наета бензиностанция за нуждите на МБАЛ"Д-р Иван Селимински- Сливен " АД”; 2. Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1, до 15.30 часа на 19.11.2015 г., всеки работен ден от 08.00 часа до 15.30 часа . 3. Всички изискуеми документи се представят в оригинал или заверени от участника/подпис, гриф "Вярно с оригинала" и мокър печат на участника/. 4. Участниците участват задължително и за двата вида горива, предмет на обществената поръчка. 5. Класирането ще се извърши общо за двата вида горива, предмет на обществената поръчка. 6. Отварянето на офертите ще се извърши на 20.11.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен” на адрес: гр. Сливен, бул. "Христо Ботев" № 1. При сключване на договор изпълнителя представя изискуемите документи по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/11/2015