BG-Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие, бул. Христо Ботев №2, За: Тошко Брайков, Петрана Петрова, Република България 3000, Враца, Тел.: 092 620032, E-mail: szdp@abv.bg

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20151104Pknv5605390.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментно поддържане на счетоводен софтуер „Ривал” , вкл. актуализация на счетоводен софтуер „Ривал” и прилежащите му модули; Оказване на системна помощ при месечното и тримесечно приключване, запознаване с новостите при работата със софтуера и пренасяне на счетоводната информация от различните прилежащи модули в системата чрез технически носител в рамките на абонаментната поддръжка; Периодично обновяване на счетоводния софтуери прилежащите модули, вследствие на изменения в законодателството и друга нормативна уредба, в рамките на абонаментната поддръжка; Инсталиране, обучение за работа и поддръжка на нови версии на счетоводен софтуер „Ривал” и прилежащите му модули за нуждите на ЦУ и ТП ДГС/ДЛС на „Северозападно държавно предприятие“ ДП Враца, за срок от 12 месеца, считано от датата на сключване на договора. Уникален номер на поръчката: 20151104Pknv5605390

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72266000, 72267000

Описание:

Консултантски услуги, свързани със софтуерни продукти
Услуги по поддържане и ремонт на софтуер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" за срок от 12 месеца за нуждите на "Северозападно държавно предприятие" ДП, включващо 23 териториални поделения ДГС/ ДЛС и централно управление. Общата цена за извършване на услугата не трябва да надвишава 55 000,00 лв., без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

55000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На териториалния обхват на възложителя - Северозападно държавно предприятие - ЦУ и ТП ДГС/ДЛС

NUTS:

BG31

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Документ в оригинал или с надлежна нотариална заверка , удостоверяващ факта, че съответния кандидат притежава надлежна оторизация да поддържа, работи и обновява програмата "Ривал", както и съпътстващите към нея допълнителни счетоводни продукти модули, издаден от авторите и/или Производителя на продукта. ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че в процедурата участва авторъти/или производителят на продукта - програма "Ривал" и прилежащите му модули, същият представя съответните доказателства. 2. Административни сведения за кандидата – по образец; 3. Декларация за ЕИК – по образец; 4. Декларация за приемане условията на проекто-договора – по образец; 5. Техническо предложение – по образец; 6. Ценово предложение – по образец.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/11/2015 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи свързани с поръчката могат да се получат на посочения в тази покана интернет адрес - Профил на купувача - http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index. Отварянето на ценовите предложение ще се извърши на 16.11.2015г от 10:00часа в Административната сграда на Северозападно държавно предприятие - гр. Враца, бул. "Христо Ботев" №2, ет. 3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/11/2015