Версия за печат

BG-гр. Шумен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЦУ на Североизточно държавно предприятие ДП-гр. Шумен, ул. Петра № 1, За: инж. Петър Ганев и Динко Илчев, Република България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Място/места за контакт: ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dpshumen.bg-Хипервръзка към обявената поръчката: http://op.dpshumen.bg/?p=1216.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка, чрез закупуване, монтаж, гаранционно и сервизно обслужване и профилактично поддържане на климатични системи за нуждите на „Североизточно държавно предприятие“ ДП – гр. Шумен и неговите териториални поделения ДГС/ДЛС“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

39717200

Описание:

Климатици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Първоначална доставка на климатиците-28 броя. Общата цена за извършване на услугата не трябва да надвишава 65 000,00 лв. без ДДС. Финансирането е със средства от стопанската дейност на СИДП ДП-гр. Шумен.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административна сграда на ЦУ на СИДП ДП – гр. Шумен – адрес: гр. Шумен, ул.Петра № 1, Община Шумен, област Шумен или мястото и адреса допълнително посочен в ъв заявката на всеки заявител.

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата на кандидата следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП – данни за лицето, което прави предложението, техническо предложение, ценово предложение и срок за валидност на офертата, както и следните писмени доказателства: (А) Административни сведения – образец, оригинал, Приложение № 3; (Б) Декларации: - за приемане условията на проекта на договора (образец) – оригинал, приложение № 10; - за регистрация по закона за ТР (образец) – оригинал, приложение № 5 за посочване на ЕИК; - за запознаване с условията на поканата (образец) – оригинал, приложение № 13; - по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – образец, приложение № 9; - по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, по т. 4.2 от условията (образец) – оригинал, приложение № 7; - по чл. 51, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗОП, по т. 4.3 от условията (образец) – оригинал, приложение № 8; (В) Техническо предложение за изпълнение на поръчката. Кандидатите предлагат Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно образеца към документацията за участие– Приложение № 9, като към същото те задължително прилагат, следните сертификати, допълнителни документи и декларации: Сертификати: - Сертификат по т. 4.5.1 от условията – заверено копие; - Сертификат по т. 4.5.2 от условията – заверено копие; - Енергиен етикет по т. 4.5.3 от условията – заверено копие; - Сертификат по т. 4.5.4 от условията – заверено копие; - Сертификат по т. 4.5.5 от условията – заверено копие; - Сертификат по т. 4.5.6 от условията – заверено копие; - Удостоверение по т. 4.5.7 от условията – заверено копие. Допълнителни документи и декларации: - оторизиращо писмо по т. 4.5.8 от условията – заверено копие; - декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП, по т. 4.4 отусловията (образец) – оригинал, приложение № 19; - декларация по т. 4.6 от условията (образец) – оригинал, приложение № 15; - декларация по т. 4.7 от условията – заверено копие; - декларация по т. 4.8 от условията (образец) – оригинал, приложение № 14; - декларация по т. 4.9 от условията – оригинал или заверено копие; - декларация по т. 4.10 от условията – оригинал или заверено копие. В техническото предложение, относно дейностите по профилактика на техниката, кандидатите трябва да посочат предлаганите от тях дейности, като посочат минималните изброени по т. 7.4 „б“ от условията на процедурата. ЗАБЕЛЕЖКА: Кандидат не представящ минималните, посочени от възложителя дейности по профилактика на предлаганата техника, в рамките на гаранционния срок, както и не предлагащ минимум два пъти годишно профилактично обслужване по дейности на същите в периода на гаранционния срок, кандидатът се отстранява от участие в процедурата. (Г) Ценовото предложение – образец, оригинал, Приложение №16, не може да надхвърля пределната прогнозна стойност, посочена от Възложителя в настоящата покана. (Д) Кандидатът представя кратко описание на своята дейност, ресурсни и организационни възможности. Забележки: - Не се представя подписан проект на договор, във връзка с подписването от кандидата на декларация по приложение № 10 за приемане на условията на проекта на договора. Представянето на проект на договор не представлява неизпълнение на задължителните изисквания. - Всички документи по настоящата т. 10.2 от условията, с изключение на тези, за които е посочено, че следва да са в оригинал или нотариално заверени, трябва да са заверени от кандидата на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи кандидата и мокър печат; - Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции. Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик, с изписани адрес на кандидата, предмета на поръчката, телефон за контакти и при възможност и адрес на ел. адрес.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно Методиката за оценка на офертите-неразделна част от документацията за участие: Комисията извършва оценка по следните три (3) показатела: - Показател 1 – ценово предложение (Ц) с посочена обща крайна цена за изпълнение на поръчката; - Показател 2 – Технически показател (ТП), относно начина и видовете дейности за монтаж и пускане в експлоатация на техниката. Извършва се експертна оценка от комисията, като се оценяват предложенията на кандидатите, съгласно с настоящата методика за показателя; - Показател 3 – срок на изпълнение на поръчката (С), относно доставката, монтажа и пускането в експлоатация на заявената техника. КО= (Ц) + (ТП)+ (С), където: КО – е комплексната оценка на участника Ц – показател предложена цена, с относителна тежест при крайната оценка – 60 %. ТП – с относителна тежест при крайната оценка – 30 %. С – показател за срок на изпълнение на поръчката с относителна тежест при крайната оценка – 10 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи свързани с поръчката, като Техническа спецификация; Техническо предложение- по образец, Ценово предложение-образец и Проект на договор и други документи, могат да се получат и да се ползват на посочения в тази покана интернет адрес - профил на купувача. Разглеждането на документите от комисията ще се извърши на 13.11.2015 г. от 11:00 часа в заседателната зала на административната сграда на ЦУ на СИДП ДП-гр. Шумен, гр. Шумен, ул. "Петра" № 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/11/2015