Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659345, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Място/места за контакт: Национална здравноосигурителна каса, гр. София, ул. Кричим № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/708.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка е „Извънгаранционна поддръжка на телефонните централи в ЦУ на НЗОК и 28 РЗОК“ Следгаранционното сервизно обслужване включва дейностите: 1. Ежемесечна диагностика, профилактика, почистване на техниката, консултации относно хардуерни и специфични за поддържаната техника софтуерни проблеми. Извършва се по съгласуван между Възложителя и Изпълнителя при сключването на договора график. 2. Обновяване с критични актуализации /critical updates/ на firmware версии. 3. Предоставяне на указания и инструкции за правилната експлоатация на техниката, за инсталация и конфигуриране на специфичен за техниката системен софтуер. Извършва се при ежемесечната профилактика. 4. Ремонт на дефектиралите устройства и подмяна с нови части на неподлежащите на ремонт такива. Извършва се при ежемесечната профилактика когато се установи необходимост от ремонт, или при заявен проблем извън ежемесечната профилактика. 5. Дейностите по поддръжката включват и предоставяне при необходимост на консултантска помощ и експертна подкрепа за бъдещо технологично развитие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50330000

Описание:

Услуги по поддържане на далекосъобщителна техника


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Телефонните централи в ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК, подробно описани в техническата спецификация на обществената поръчка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Услугата по извънгаранционна поддръжка на телефонните централи трябва да се извършва в сградите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК, съгласно приложен списък с точни адреси на обектите.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Изпълнителят се задължава да поддържа в пълна техническа и функционална изправност приетата за сервизно обслужване техника и да реализира всички ремонтни дейности и възстановяване пълната работоспособност на телефонни централи след евентуални повреди. 2. Следгаранционното сервизно обслужване и техническа поддръжка се извършват съгласно изискванията на фирмата-производител на техниката. 3. Следгаранционното сервизно обслужване включва дейностите: 3.1. Ежемесечна диагностика, профилактика, почистване на техниката, консултации относно хардуерни и специфични за поддържаната техника софтуерни проблеми. Извършва се по съгласуван между Възложителя и Изпълнителя при сключването на договора график. 3.2. Обновяване с критични актуализации /critical updates/ на firmware версии. 3.3. Предоставяне на указания и инструкции за правилната експлоатация на техниката, за инсталация и конфигуриране на специфичен за техниката системен софтуер. Извършва се при ежемесечната профилактика. 3.4. Ремонт на дефектиралите устройства и подмяна с нови части на неподлежащите на ремонт такива. Извършва се при ежемесечната профилактика когато се установи необходимост от ремонт, или при заявен проблем извън ежемесечната профилактика. 4. Дейностите по поддръжката включват и предоставяне при необходимост на консултантска помощ и експертна подкрепа за бъдещо технологично развитие. 5. При необходимост от замяна на дефектирали компоненти, вложените изправни части и елементи стават собственост на Възложителя при влагането им. Частите за подмяна трябва да бъдат нови, с параметри и функционалност, еквивалентни или по-добри от тези на заменените части. 6. Сервизното обслужване се извършва по местонахождението на техниката при Възложителя съгласно списък с адресите на ЦУ на НЗОК и 28-те РЗОК. Допуска се отделни дейности, за които е невъзможно или нецелесъобразно да бъдат извършени на място да бъдат извършени в сервизната база на изпълнителя, като за времето на диагностика и/или ремонт на взетия компонент се предоставя и монтира за ползване друг такъв - еквивалентен и/или по добър. Транспортът от местонахождението на техниката при Възложителя до сервизната база и обратно е за сметка на изпълнителя. 7. Участниците следва да предложат схема за реакция, схема за ескалация на проблем и срокове за отстраняването на техническите неизправности. Участниците следва да предложат и ефективна процедура за приемане на заявка за проблем и действия за отстраняването му. 8. Изпълнителят се задължава в срок до 30 дни след сключване на договора да извърши първоначална диагностика на телефонните централи, в резултат на което за всяка централа се изготвя протокол, съдържащ информация за състоянието й, предложение за евентуално необходим ремонт, за надграждане или бракуване на централата. 9. Услугата следва да се извършва, съгласно посочените срокове в техническите изисквания и указания за офериране. 10. Документирането на дейността по сервизното обслужване се извършва съгласно условията, посочени в техническите изисквания и указания за офериране. 11. Услугата следва да се извършва съгласно сервизните и гаранционни условия, посочени в техническите изисквания и указания за офериране.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Съдържанието на офертата включва задължително Приложения №№ 1, 2 , 3, 4, 5, 6 и 7 към поканата, както и документите, удостоверяващи техническите възможности на участниците. 2. Офертите се представят всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа до обявения срок в деловодството на ЦУ на НЗОК на адрес: София 1407, ул. Кричим № 1, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№ 1, 2 ,3, 4, 5, 6, 7 и 8, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в рубрика Профил на купувача. 3. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 101г, ал. 3 от ЗОП на 16.11.2015 г. от 10:30 ч., в сградата на ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. "Кричим" № 1. 3. Пликът с офертата следва да съдържа: 3.1. Представяне на участника, изготвени по образеца. 3.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 3.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата или някой документ от нея не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 3.4. Списък с посочени адрес и телефон на осигурените сервизни бази в населените места, където са разположени НЗОК и РЗОК. 3.5. Доказателства, че участникът е оторизиран от производителя на оборудването или официален негов представител за България да извършва сервизна поддръжка на техниката. 3.6. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата в настоящата обществена поръчка, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. В списъка се посочват стойностите, датите на извършване, предмета и получателите на услугите. 3.6.1. Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне две извършени услуги. Като доказателство за изпълнена услуга ще се приемат: - удостоверение, издадено и подписано от получателя на услугата. Удостоверението следва да съдържа информация за стойността и датата на услугата/услугите, чието извършване удостоверява. Удостоверението се представя в оригинал, или четливо заверено на всяка страница копие; или - чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за включена в списъка услуга. 3.7. Декларация, съдържаща списък на техническия персонал, който ще извършва извънгаранционната поддръжка, придружена от заверени копия на сертификати или други еквивалентни документи удостоверяващи, че посочените лица са сертифицирани за извършване на техническата поддръжка на техниката. 3.8. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват по предмета на услугата, валиден за срока на договора за изпълнение на услугата. 3.9. Заверено от участника копие на валиден сертификат за управление на сигурността по стандарт ISO 27001 или еквивалентен. 2.10. Заверено от участника копие на валиден сертификат за управление на услугите по стандарт ISO 20000-1:2011 или еквивалентен. 3.11. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП. 3.12. Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемане на условията на проекта на договор. 3.13. Техническо предложение за изпълнение на услугата. 3.14. Ценово предложение. 4. Офертите следва да бъдат валидни за срок най-малко 60 дни от крайният срок за получаване на оферти. Оферта с по-малък срок на валидност няма да бъде разглеждана и оценявана от Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/11/2015