Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Габрово, пл. Възраждане № 3, За: Н. Димитров, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818382, E-mail: n.dimitrov@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Място/места за контакт: Община Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/204-.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата поръчка обхваща доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на дизел генератор за нуждите на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” – Габрово, описанa в Техническата спецификация – Приложение № 1, част от настоящата покана. Място на доставка – гр. Габрово, Регионално депо за неопасни отпадъци, /землище на с. Гръблевци/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31120000

Описание:

Генератори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максималната стойност на поръчката е в размер до 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) без ДДС или 36 000 лв. (тридесет и шест хиляди лева) с вкл. ДДС от бюджета на Община Габрово. Поръчката включва доставка (до регионално депо за неопасни отпадъци – Габрово), инсталиране (изграждане на външна кабелна линия от агрегата до захранващото табло) и пускане в експлоатация на: Трифазен автоматичен дизел генератор с постоянна мощност 100 kVA/80 kW. Дизел генераторът да е с атмосфероустойчив и шумозаглушаващ кожух (монтаж на открито), да е с вграден резервоар за дизелово гориво с минимален обем от 150 литра. Генераторът да е с контролен панел за автоматичен и ръчен старт, подгревател за антифриз, стартерен акумулатор, зарядно за акумулатора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Габрово

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности на участниците: 1. Участникът трябва да притежава валиден сертификат, на производителя на дизел генератора, за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Минимално изискване се доказва с валиден сертификат, на производителя на дизел генератора, за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент – заверено копие. Представената оферта трябва да съдържа: 1. Представяне на участнника (по Образец № 1), съдържащ данни за лицето, което прави предложението - посочва се единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че участникът е обединение информацията се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 2. Техническа оферта с характеристики на предлаганото лабораторно оборудване, като следва да покрива минималните изисквания на Възложителя - Образци № 2; 3. Ценова оферта - Образец № 3; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор – Образец № 5; 5. Декларация за извършено посещение и оглед – Образец № 7; 6. Документи, доказващи съответствието с изискванията за техническите възможности: a. Валиден сертификат, на производителя на дизел генератора, за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент – заверено копие. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. 1. Всички копия на документи се представят заверени “Вярно с оригинала”, с подпис и печат. 2. Офертата се изготвя на български език, съгласно приложения образец и се подписва от лицето, представляващо участника, или изрично упълномощен за участие в процедурата представител. 3. Всеки участник може да представи само една оферта. Варианти не се допускат. 4. Оферираната цена следва да бъде в български лева. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА НЕ по-дълъг от 30 кал. дни след сключване на договора за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/11/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ И ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТАТА. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик до 16.30 ч. на 17.11.2015 г. в деловодството на Община Габрово, с надпис. ОФЕРТА Община Габрово гр. Габрово 5300; пл. ”Възраждане” № 3 за: „ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОР ЗА НУЖДИТЕ НА ОП „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ” – ГАБРОВО. ................................................................................................................................................. /име на Участника/ ....................................................................................................................................................... /адрес за кореспонденция/ ....................................................................................................................................................... /лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/ За контакти: 0885 099 619 – инж. Даниела Димитрова; 066 818 382 – Николай Димитров Офертите ще се отварят в 10.00 часа на 18.11.2015 г. в сградата на Община Габрово – пл. Възраждане №3. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ Срокът на валидност на офертата се определя от участника, но НЕ по-кратък от 60 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. Образци, приложени към настоящата покана: Образец 1 – Представяне на участнника; Образец 2 – Техническа оферта; Образец 3 – Ценова оферта; Образец 4 – Проект на Договор; Образец 5 – Декларация за приемане условията на проекта на договор; Образец 6 - Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – за сведение; Образец 7 - Декларация за извършено посещение и оглед; Приложение 1 – Техническа спецификация;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/11/2015