Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив по позиции: А) Застраховане на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив със задължителна застраховка “Гражданска отговорност”; Б) Застраховане по „Обща гражданска отговорност”, „Обща гражданска отговорност на ЛИК” и „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” за период от 00,00 часа на 01.01.2016 г. до 24,00 часа на 31.12.2016 г. Застрахователната полица по „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” започва от 00,00 часа на 24.02.2016 г. и изтича в 24.00 часа на 31.12.2016 г. Възложителят ще заплати дължимото по застрахователните полици еднократно, в левове, по банков път, в срок до 3 (три) дни след датата посочена за падеж. Участниците могат да представят оферта за която и да е от позициите или за целия обем на поръчката. Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска предлагане на варианти в офертите на участниците.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66516100, 66516400, 66516500

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на сухопътни превозни средства
Застраховка "Обща гражданска отговорност"
Застраховка "Професионална отговорност"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Към Техническата спецификация от документацията за участие е приложен списък с МПС, собственост на Възложителя, които подлежат на застраховка "Гражданска отговорност". Посочената стойност е ориентировъчна, обща за двете позиции, но не е ограничителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и Техническата спецификация за изпълнение на поръчката, които са публикувани на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача, в досието на поръчката. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

За позиция А) К1 – Размер на предложената годишна премия за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на ППС – 0 - 100 точки. Участник, предложил оферта с най-нисък размер на годишната премия, ще бъде класиран на първо място и ще бъде оценен с максималния брой точки – 100. За оценяване офертите на останалите участници ще се приложи следната формула: К1 = (К1 минимална/ К1 конкретна)*100 На оценка подлежи общата стойност, получена като сбор от предложените годишни премии за всички ППС, по начина, посочен в приложения към документацията Образец 2А. За позиция Б) К1 – Размер на предложената годишна премия за „Обща гражданска отговорност”, „Обща гражданска отговорност на ЛИК” и „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” – 0 – 100 точки Участник, предложил оферта с най-нисък размер на премията за трите застраховки – „Обща гражданска отговорност”, „Обща гражданска отговорност на ЛИК” и „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството”, ще бъде класиран на първо място и ще бъде оценен с максималния брой точки – 100. За оценяване офертите на останалите участници ще се приложи следната формула: К1 = (К1 минимална/ К1 конкретна)*100 Предложените цени следва да бъдат в български лева, съгласно Образец 2 на ценова оферта, записани цифром. Цената да включва всички разходи на участника по изпълнение предмета на поръчката, включително задължителен данък върху застрахователните премии в размер на 2% при спазване на разпоредбите на чл. 10, ал. 1 и 2 от Закон за данъка върху застрахователните премии.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/11/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството на горепосочените телефони. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 16.11.2015 г. (понеделник) в 10.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/11/2015