Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул.Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на извънгаранционна подръжка и ремонт на автомобили марка „Исузу”, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив, с включена доставка на необходимите за тази дейност резервни части, за период от 1 (една) година след сключване на договор. Услугата ще се извършва периодично, в сервизна база на Изпълнителя, по предварителна заявка от Възложителя, в зависимост от нуждите на Дружеството. Възложителят ще заплаща услугата в левове, по банков път, разсрочено, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършения ремонт и надлежно оформена данъчна фактура. Поради спецификата на поръчката и предлаганите услуги, срокът за плащане може да бъде удължен до 60 (шестдесет) календарни дни. Участниците трябва да притежават валидно писмо за оторизиран сервиз на автомобили марка „Исузу”, което да се представи като заверено ксерокопие с “Вярно с оригинала”, с подпис и печат на фирмата, и в официален превод на български език, ако е необходимо. Сервизните бази на участниците е необходимо да се намират на територията на град Пловдив и/или на съседните общини – Марица или Родопи. Като доказателство се представя заверено ксерокопие с “Вярно с оригинала”, с подпис и печат на фирмата, на документ за собственост или на договор за наем. Участниците да имат минимум 2 (две) работни места, които при необходимост да използват за извършване на едновременна работа по отстраняване на повреди на МПС на Възложителя с предимство, като това обстоятелство да бъде удостоверено с декларация-съгласие. Изискваният от Възложителя минимален гаранционен срок на вложени при ремонта резервни части и консумативи е 12 (дванадесет) месеца, като това се удостоверява от участниците с декларация-съгласие. Посочените ремонтни работи са примерни. В случай, че се налага извършването на друг вид ремонтни работи по автомобилите, собственост на Дружеството, изпълнението им ще стане след съгласуване на стойността на изготвената дефектна ведомост, подписана от оторизирани представители на страните.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Точният обем на ремонтните работи не може да бъде посочен в момента, тъй като зависи от нуждите на Дружеството.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сервизна база на Изпълнителя на територията на гр. Пловдив и/или на съседните общини – Марица или Родопи

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и Техническата спецификация към нея, които са публикувани на интернет адреса на Възложителя - www.vik.bg, в раздел Профил на купувача/Публични покани. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Цена за ремонт и обслужване на автомобили “ИСУЗУ” с висока проходимост (4х4) – 0 до 40 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К1 = (К1 минимална/К1 конкретна)*40, На оценка подлежи общата стойност, получена като сума от единичните цени на отделните ремонтни работи и необходимите за ремонта резервни части, посочени в Техническата спецификация, по начина, указан в Образец 2 – Предлагана цена, за автомобили “ИСУЗУ” с висока проходимост (4х4). К2 – Цена за ремонт и обслужване на автомобили “ИСУЗУ” с нормална проходимост (4х2) – 0 до 40 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К2 = (К2 минимална/К2 конкретна)*40, На оценка подлежи общата стойност, получена като сума от единичните цени на отделните ремонтни работи и необходимите за ремонта резервни части, посочени в Техническата спецификация, по начина, указан в Образец 2 – Предлагана цена, за автомобили “ИСУЗУ” с нормална проходимост (4х2). К3 - Гаранционен срок на извършените ремонтни работи - 0 – 10 точки Този критерий се оценява по следната формула: К3 = (К3 конкретен/К3 максимален)*10 Задължително условие на Възложителя е да се предложи минимален гаранционен срок на извършените ремонтни работи, не по-кратък от 12 (дванадесет) месеца. К4 - Срок за изпълнение на отделните ремонтни работи - 0 – 10 точки Този критерий се оценява по следната формула: К4 = (К4 минимален/К4 конкретен)*10 Задължително условие на Възложителя е да се предложи минимален срок за изпълнение, не по-кратък от 1 (един) работен ден. КО = К1 + К2 + К3 + К4 Крайната комплексна оценка КО не може да бъде по-висока от 100 точки. Офертата, събрала най-висок брой точки, ще бъде класирана на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/11/2015 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството или на телефон 032/605-657 - Кр. Щерев - началник "Автобаза". Съгласно разпоредбите на чл. 68, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че офертите на участниците ще бъдат отворени на 17.11.2015 г. (вторник) от 10.00 часа в Заседателната зала на Дружеството.В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в "Профил на купувача", категория Публични покани, раздел "Извънгаранционна подръжка и ремонт на автомобили марка „Исузу”, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив, с включена доставка на необходимите за ремонта резервни части”.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/11/2015