Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военно-географска служба - MO, бул. Тотлебен № 34, За: Димитър Георгиев Димитров, България 1606, София, Тел.: 02 9224177; 02 9224198, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Място/места за контакт: Военно-географска служба - MО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача: http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаметно поддържане на експонатор

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50800000

Описание:

Различни услуги по ремонт и поддържане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия: 1. Експонатор Dolev 800V с RIP Brisgue Extreme Pro; 2. Проявителна машина Hore EG 900 ; 3. Принтер за пробни отпечатъци Epson Sure Color T 700 ; 4. Компютърна система HP Compaq Evo D 310P4 1.8G ; 5. Денситометър за контрол на филма Techkon .

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Троян, Военен географски център, ул."Христо Цонковски"1

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основните изисквания за извършване на услугата да бъдат съгласно Техническатa спецификация -ТС Г73.13.19.12, публикувана в профила на купувача.Офертата трябва да включва поддръжката на всички изделия.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София. 2. Участниците представят своята оферта в запечатан непрозрачен плик, върху който пише ОФЕРТА, като се посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, ел. адрес, наименование на обекта на поръчката; 3. Изисквания към съдържанието на офертите / офертите трябва да съдържат най-малко; 3.1 Административни данни за участника; 3.2 Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице-копие от документа за самоличност; 3.3 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.9 от ЗОП (по образец, публикуван в профила на купувача); 3.4 Декларация за липса на обсоятелствата по чл. 55 ОТ ЗОП /за липса на свързаност с друг участник или кандидат (по образец, публикуван в профила на купувача); 3.5 Техническо предложение ( по образец, публикуван в профила на купувача) трябва да е в отделен запечатан, непрозрачен плик в плика с офертата; 3.6 Ценово предложение; 3.7 Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 4. Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора следва да представи документи, удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост); удостоверение, че не е в производство по ликвидация; удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата и община, установени с влязъл в сила акт на комп. орган. 5. Плащането се извършва периодично - на 4 ( четири) равни месечни вноски, в 30 (тридесет) дневен срок (календарни дни), след издаване на фактура; 5.1 Възложителят заплаща вложените при ремонта или профилактиката резервни части, след подписване на приемо-предавателен протокол и вписване на извършените дейности в експлоатационната документация на изделието. 6. Ценовата оферта трябва да е в отделен запечатан, непрозрачен плик в плика с офертата. Цените се формират с и без ДДС и всички др. разходи по услугата. Прогнозната стойност е с включено ДДС. 7. Отваряне на офертите - на 16.11.2015г., 10.30 ч. в сградата на хотел "Шипка", бул. "Тотлебен" 34А.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/11/2015