Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Военно-географска служба- МО, бул. Тотлебен 34, За: Красимир Маринов Моновски, България 1606, София, Тел.: 02 9224182, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Място/места за контакт: Военно-географска служба- МО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача: mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаметно поддържане на полиграфическа/книговезка/техника, във Военнен географски център- гр. Троян.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50800000

Описание:

Различни услуги по ремонт и поддържане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Абонаментно поддържане на полиграфическа техника. За обслужването се включва сл. техника: - едностранен нож "Perfekta 132" - 1 бр.; едностранен нож"Perfekta" - 1 бр.; тристранен книговезки нож - 1 бр.; едностранен нож "Senator" - 1 бр.; телови шивачки - 3 бр.; концеви шивачки - 2 бр.; машина за безшевно скрепване - 1 бр.; поточна линия за брошури - 1 бр.; сгъвачна машина "Мултиефект" - 1 бр.; сгъвачна машина "Полиграф" - 1 бр.; печатна машина "Rapida 105" 1 бр.; печатна машина "Planeta P-14" - 1 бр.; печатна машина "Planeta P-24" - 1 бр.; печатна машина "Poland-Rekord" - 1 бр.; пробопечатна машина "Бърно" - 1 бр.; копирами - 1 бр.; проявителна машина за печатни форми - 1 бр.; фотоапарат "Klimsch"-1 бр.; корнирни машини - 3 бр.; пакетираща машина "Dibipack 85130" 1 бр.; ламинатор RS Roual Sovereign" - 1 бр.; машина за топъл печат Baier GMBH+CO -1бр.; номератор Numnak S NAGEL -1бр.Фреза за релефни макети KX 2112 - 1бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Троян, Военен географски център, ул."Христо Цонковски"1

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Основните изисквания за извършване на услугата да бъдат съгласно Техническите спецификации, както следва: - за Абонаментно поддържане на полиграфическа техника - ТС А76.1320.12; Предложението да влючва абонаментното облужване на изброената техника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

13/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Мястото за получаване на офертите:Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София 2. Участниците представят своята оферта в запечатан непрозрачен плик, върху който пише ОФЕРТА, като се посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, електронен адрес, наименование на обекта на поръчката за които участвуват. 3. Изисквания към съдържанието на офертите/ Офертите трябва да съдържат най-малко: 3.1. Административни данни за участника; 3.2.Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл.23, от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице - копие от документа за самоличност. 3.3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП ( по образец, представен на профила на купувача); 3.4 Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат по чл. 55, от ЗОП ( по образец, представен на профила на купувача); 3.5. Техническо предложение( по образец, представен на профила на купувача); 3.6. Ценово предложение, поставено в плик. 3.7. Срокът за валидност на офертата - не по- малък от 60 (шестдесет) дни; 4. Участникът, определен за изпълнител при подписване на договора следва да представи документи удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП ; удостоверение за липса на задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и общината, установени с влязъл сила акт на компетентен орган. 5. Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на четири равни вноски, в 30 (тридесет) дневен срок (календарни дни) след издаване на фактура и приемо - предавателен протокол; 6. Цените се формират без и с включен ДДС и всички други разходи по услугата. Прогнозната стойност, посочена от възложителя включва ДДС. 7. Отварянето на офертите на - на 16.11.2015 г. 11. 00 ч. в сградата на хотел "Шипка", бъл. "Тотлебен 34А.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

13/11/2015