Версия за печат

BG-Бургас

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЗОК-Бургас, парк Езеро, За: Таня Матеева Макшева-Грънчарова, РБългария 8000, Бургас, Тел.: 056 806611, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 056 806613

Място/места за контакт: гр.Бургас, парк Езеро

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/web/guest/765.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за обезпечаване извършването на ремонтни дейности по стопанския инвентар, ползван от РЗОК-Бургас.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31500000, 31700000, 31710000, 31711000, 44316000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи
Електронни, електромеханични и електротехнически принадлежности
Електронно оборудване
Електронни принадлежности
Железария


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1/една/ година считано от датата на подписване на договор с изпълнителя или до достигане на максимално допустимата стойност в размер на 1000 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговец по търговския закон. 2. Кандидатите следва да представят заверено от тях копие за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 3. В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя копие на договора/споразумение за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият (съгласно чл.56 ал.1 т. 2 от ЗОП). С документа за създаване на обединението следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. 4. Кандидатите следва да представят декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. 5. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/11/2015 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.nhif.bg/web/guest/765

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/11/2015