Версия за печат

BG-Габрово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса, ул. Отец Паисий № 25, За: Момчил Недев, Република България 5300, Габрово, Тел.: 066 819541, E-mail: gabrovo@nhif.bg, Факс: 066 819523

Място/места за контакт: РЗОК-Габрово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/476.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Габрово.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34913000, 44316000, 31500000, 31680000, 31681000, 31681100, 31681410, 31711150

Описание:

Различни видове резервни части
Железария
Осветителни уреди и електрически лампи
Електрически принадлежности и аксесоари
Електрически аксесоари
Електрически контакти
Електрически материали
Електрически кондензатори


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Нужните за подмяна на осветителни тела, прекъсвачи, контакти, брави и ръкохватки за врати, машинки за прозорци, мебелен обков, санитарни принадлежности и други подлежащи на развала и износване части и принадлежности по оборудването на административна сграда с квадратура около 800 кв.м., в която работят до 50 служители на щат.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

833 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Габрово с административен адрес Габрово ул. Отец Паисий 25

NUTS:

BG322

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: а) да извършва доставките съгласно предмета на поръчката според изискванията на Възложителя и в съответствие с оферираното от него Ценово предложение. б) да подменя за своя сметка повредените стоки части в рамките на гаранционния срок даден от производителя. в) да доставя заявените стоки франко адреса на Възложителя със собствен транспорт и за своя сметка. По изключение, лице натоварено от Възложителя може да се яви в склад или търговски обект на Изпълнителя и да се снабди незабавно с нужните видове и количества, като за целта му се издава документ. Изпълнителят се задължава всички доставени стоки да отговарят на европейските стандарти за качество и да бъдат придружени със спецификации за монтаж на български език. При доставка на луминесцентни лампи от възложителя да се изземват същото количество изгорели такива. Доставените стоки да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство. При различия във вида, бройката и качеството на доставените артикули, Изпълнителят се задължава да подпише констативен протокол заедно с Възложителя и да отстрани несъответствията за своя сметка. Изпълнителят се задължава да не разпространява сведения, получени при или по повод на извършваната доставка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/11/2015 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в настоящата поръчка се предоставя безвъзмездно (на хартиен или се записва на електронен носител) на заинтересованите лица всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа в деловодството на РЗОК – Габрово в периода от 02.11.2015 г. до 10.11.2015 г., включително.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/11/2015